Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, BaltiPlast -hanke, EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma

HEL 2022-005419
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29

Osallistuminen EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoitushakuun hankkeessa “Baltic approaches to handling plastic pollution under a circular economy context (BaltiPlast)”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen partnerina Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoitushakuun hankkeella “Baltic approaches to handling plastic pollution under a circular economy context (BaltiPlast)”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 388 604 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 310 883 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 77 721 euroa.

Päätöksen perustelut

Kansainvälisen BaltiPlast-hankkeen tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää tunnistamalla, testaamalla ja ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa roskaantumiseen strategisella tasolla, uuden teknologian avulla sekä kotitalouksien asenteisiin ja toimintaan vaikuttamalla. Hanketta vetää Hamburg University of Applied Sciences ja Helsingin kaupungin lisäksi hankkeeseen osallistuu 16 muuta partneria. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista partnerina EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettavaan hankkeeseen “Baltic approaches to handling plastic pollution under a circular economy context (BaltiPlast)”. Interreg Baltic Sea Region -ohjelma tarjoaa rahoitusta rajat ylittävälle yhteistyölle, joka luo innovatiivisempaa, vesiviisasta ja hiilineutraalia Itämeren aluetta.

BaltiPlast-hankkeen tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Hankkeessa selvitetään roskaantumisen lähteitä ja kulkeutumisreittejä, kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja muoviroskan vähentämiseksi ja roskaantumisen hillitsemiseksi sekä lisätään tietoisuutta muoviroskan haitallisuudesta ja kierrättämisestä. Hanke tuottaa uutta tietoa roskaantumisesta ja edistää uuden kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan syntymistä muovin kierrättämisen ja uusien innovaatioiden kautta. Hanke tarjoaa Helsingin kaupungille hyvän mahdollisuuden tunnistaa roskaantumisen lähteitä ja kulkeutumisreittejä sekä kaupungin sisäisissä toiminnoissa että ympäristössä. Hankkeen puitteissa voidaan kehittää ja pilotoida uusia ratkaisuja roskaantumisen hillitsemiseksi yhteistyössä innovaatioyritysten kanssa. Tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeen toimet toteutetaan yhteistyössä HSY:n, SYKE:n ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kaupungin ympäristöohjelmien (esimerkiksi
Lumo-ohjelma, Itämeri-toimenpideohjelma, roskaantumisen hillintä -ohjelma) kehitystyössä. Hankkeen tuloksia voidaan jalkauttaa kaupungin toimintoihin, ja ne ovat sovellettavissa laajemmin roskaantumisen parissa työskenteleville tahoille.

Hankkeen pääpartnerina toimii Hamburg University of Applied Sciences. Helsingin kaupunki on yksi hankkeen 17 partnerista, joita on kuudesta eri maasta (Suomi, Saksa, Viro, Liettua, Latvia ja Ruotsi). Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut vastaa hankkeen toteutuksesta Helsingin osalta ja yhteistyötä tehdään Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ja Palvelukeskus Helsingin kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3 391 148 euroa, josta EU-tuen osuus on 2 712 919 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 388 604 euroa, josta EU-tuen osuus on 310 883 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 77 721 euroa. Myönteisen EU-rahoituspäätöksen jälkeen hankkeelle haetaan Uudenmaan liitolta valtion vastinrahoitusta, joka kattaisi enintään 70 prosenttia omarahoitusosuudesta, jolloin lopulliseksi omarahoitusosuudeksi jäisi 23 316 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 01.01.2023 - 31.12.2025.

BaltiPlast-hankkeen tavoitteet ovat linjassa Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden kanssa. Roskaantumisen hillitseminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen edistävät kaupunkistrategian mukaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa (LUMO-ohjelma). Näiden lisäksi hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat vahvasti sidoksissa Kierto- ja jakamistalouden tiekartan, Itämeri-toimenpideohjelman sekä valmisteilla olevan roskaantumisen hillintä -ohjelman toimenpiteisiin. Hankkeella on kytkös myös Plastic Declaration -julistukseen sekä Green City Accord -sitoumukseen, joihin Helsinki on sitoutunut.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Detta beslut publicerades 27.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Mari Joensuu, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 23830

mari.joensuu@hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Bilagor

1. BaltiPlast hankesuunnitelma

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.