Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen

HEL 2022-005718
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 464 §

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen, täytäntöönpanopäätös

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhteistyössä strategiaosaston kanssa perustamaan osakeyhtiön kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan jatkamista varten sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,
  • hyväksyä perustettavan yhtiön kaikkien osakkeiden merkitsemisen kaupungin lukuun yhtiön perustamisen yhteydessä, ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeiden merkintähinnan 0,5 milj. euroa talousarviotililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi,
  • hyväksyä digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja koskevan liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirrot sekä niihin liittyvät osakemerkinnät liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukaisesti sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kaupungin puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja muut mahdolliset kyseiseen siirtoon liittyvät asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,
  • hyväksyä yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan neuvottelupöytäkirjan ja siirtomuistion/siirtymäsopimuksen,
  • vahvistaa yhtiölle tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti sekä
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa valmistelemaan tarvittaessa kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämiseen liittyviä apporttiomaisuuden siirtoja koskevat ylitysoikeuspäätökset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto päätti 1.6.2022 (§ 142) hyväksyä kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan valtuusto edellyttää, että yhtiöittämispäätöksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisen perustan palveluiden jatkuvuuteen ja kyberturvallisuuden parantamiseen kaupungin organisaatiossa.

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätös digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämisestä.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 01.06.2022 § 142

23.05.2022 Ehdotuksen mukaan

16.05.2022 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn@hel.fi

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 23608

paivi.majuri@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.