Talousarvioaloite, jääurheilun harrastamisen tuen lisääminen

HEL 2022-005981
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 151 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien jääurheilun harrastamisen tuen lisäämistä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että nykyisten avustusmäärärahojen puitteissa jääurheiluseuroille suunnattua olosuhdetukea ei ole mahdollista nostaa talousarvioaloitteessa esitetylle tasolle.

Jääurheilun alaisia lajeja ovat esimerkiksi jääkiekko, taitoluistelu, ringette, kaukalopallo, jääpallo ja pikaluistelu. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2016 toteuttaman selvityksen ”Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta” mukaan harrastamisen hintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Tilakustannusten lisäksi esimerkiksi toiminnan tavoitteellisuudella ja ammattimaisuudella, seuran organisoitumisella sekä erilaisilla väline- ja tekstiilikuluilla on vaikutusta harrastamisen kuluihin. Tästä syystä myös lajiryhmän ja yksittäisten lajien sisällä voi olla ja on merkittäviäkin eroja harrastamisen hinnassa.

Kaupunki tukee jääurheiluseuroja sekä muiden lajien yhdistyksiä subventoidun tilavuokrin liikuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa sekä avustuksin. Liikuntapalveluiden tilavuoromaksut ovat vahvasti subventoituja etenkin alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan osalta. Myönnetyt käyttövuorot ovat merkittävä osa helsinkiläisille liikuntaseuroille suunnattua tilatukea. Suurin osa kaupungin jäähallien jäähallivuoroista sekä tekojäävuoroista on myönnetty lasten ja nuorten jääurheiluun. Liikuntapalvelun tiloissa jäähallivuoron tuntihinta 8 euroa, tekojääkenttävuoron tuntihinta 10 euroa ja ulkokaukalovuoron tuntihinta 7 euroa, kun vuoron käyttötarkoitus on alle 20-vuotiaiden liikunta ja urheilu.

Liikuntapalvelu tukee jääurheilu- ja muiden lajien seuroja vuosittain toiminta-avustuksin sekä tilankäytön avustuksin. Toiminta-avustus on yleisluontoinen avustus seuran toimintaan ja sen myöntämisessä painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä erityisryhmien liikuntaa (80 % toiminta-avustukseen ositetusta määrärahasta jaetaan seuroille lasten ja nuorten harrastajamäärien perusteella). Tilankäyttöavustuksella tuetaan liikuntaseuran ohjattua harjoitusvuorotoimintaa muissa kuin liikuntapalvelun omissa tiloissa.

Liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin osoitettiin yhteensä 8 821 000 euroa vuonna 2022. Määräraha sisältää 450 000 euron tasokorotuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitetuista koronapalautumisen määrärahoista.

Vuonna 2022 tilankäytön avustuksista ositettiin yhteensä 950 000 euroa kohdeavustuksena jääkiekon ja taitoluistelun lasten ja nuorten jäävuoroihin (clearing). Clearing -avustus on Jääkenttäsäätiö sr:n hallinnoima tuki toiminta-avustusten piirissä olevien jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan.

Liikuntajaosto päättää vuosittain liikuntaseurojen tilankäytön enimmäistuntihinnoista. Vuonna 2022 tilankäytön enimmäistuntihinta on 24 euroa/tunti, poikkeuksena uimahallin ratavuoro 14 euroa/tunti ja juniorien jäävuoro 42 euroa/tunti (liikuntajaosto 2.11.2021, § 22).

Jääurheilulajien tilankäyttöavustusten enimmäistuntihinta on siis jo nykyisellään muita lajeja korkeammalla.

Liikuntapalveluiden keväällä 2022 toteuttamasta tilankäyttöselvityksestä kävi ilmi, että helsinkiläiset liikuntaseurat käyttävät normaalissa harjoitustoiminnassaan 70 % muiden yhteisöjen liikuntatiloja eli esimerkiksi yksityisten palveluntarjoajien omistamia tiloja. Pääsääntöisesti näiden tilojen vuokrat ovat korkeampia kuin liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen sekä koulujen liikuntasalien vuokrat.

Tilankäyttöselvityksen mukaan jääliikuntalajien seurat maksavat tällä hetkellä korkeita tilavuokria suhteessa kaikkien helsinkiläisten seurojen keskiarvoon. Selvityksessä nousi esille kuitenkin myös muiden lajien seuroja, joiden tilankäyttömaksut ovat samalla tasolla jäälajiseurojen kanssa. Kaupungin liikuntaseuroille suuntaamaa tukea tulisikin katsoa kokonaisuutena.

Vuoden 2022 avustushakemuksista saatujen tietojen mukaan liikunnan kansalaistoiminnan avustusten piirissä oli vuonna 2021 yhteensä 347 liikuntaseuraa ja liikuntaa edistävää yhdistystä, joissa liikkui aktiivisesti hieman vajaa 100 000 helsinkiläistä lasta, nuorta ja aikuista. Jäälajien parissa harrasti vuonna 2021 noin 7 000 aktiiviharrastajaa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Harry Bogomoloffin ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien jääurheilun harrastamisen tuen lisäämistä. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johtokunnilta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 134

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi