Tarveselvitys, uudisrakennus, Jaluspolku 3, Nuorisotalo Merirasti

HEL 2022-006497
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 82 §

Meri-Rastilan monitoimitalon nuorisotilan tarveselvitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Meri-Rastilan monitoimitaloon sijoittuvan nuorisotilan tarveselvityksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Mustafa Gürler. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä vaihtoi esityslistalla virheellisesti liitteenä 1 olleen tarvekuvauksen tilalle tarveselvityksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy Meri-Rastilan monitoimitaloon sijoittuvan nuorisotilan tarveselvityksen.

Sulje

Helsingin kaupunki järjestää yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan monitoimitalon suunnittelusta. Hanke on nuorisotalon, koulun, päiväkodin, leikkipuiston sekä kotihoidon aputilojen yhteishanke, ja se tulee olemaan kaupunkiuudistusalueen keskeinen palvelurakennus, joka lisää alueen houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä. Vetovoimaisuuden lisäämisen rinnalla kilpailun avulla halutaan selvittää, saadaanko olevat rakennukset muokattua vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, ja voidaanko teknistaloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavuttaa ilman purkamista.

Kilpailualueella sijaitsevat vuonna 1993 valmistuneet koulun päiväkodin ja nuorisotalon toimintojen korttelitalon rakennus sekä kappeli. Helsingin seurakuntayhtymä on luopunut kappelin käytöstä ja kappelille on myönnetty purkamislupa. Kulttuuripalvelukokonaisuus on vuokrannut kappelirakennusta seurakuntayhtymältä lyhytaikaisesti tilapäistä asukkaita osallistavaa teatteritoimintaa varten. Tilapäiseksi suunnittelulle teatteritoiminnalle ei ole suunniteltu vakituista toimipistettä uuteen monitoimitaloon, mutta uudesta monitoimitalosta on tarkoitus tulla myös koko kaupunginosaa palveleva asukaskäytön rakennus, jossa eri toimintojen lomittuminen luo positiivista synergiaa ja yhteistyötä.

Kaksivaiheisen kilpailun ensimmäistä vaiheesta jatkoon valitut tiimit ovat päässeet aloittamaan työnsä toukokuussa jatkosuunnitteluohjeiden kanssa ja tulosten julkistaminen on alustavasti suunniteltu tapahtuvan joulukuussa 2024. Kilpailun tuomaristo tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. jatkosuunnittelutoimeksianto (pää- ja arkkitehtisuunnittelu) on tarkoitus antaa voittaneen ehdotuksen tekijöille, mikäli Helsingin kaupunki tekee tarvittavat hankkeen jatkosuunnittelua ja toteutusta koskevat päätökset.

Meri-Rastilan monitoimitalo ja nuorisotilat osana kaupunkiuudistusta

Helsinki harjoittaa kaupunkistrategian 2022–2026 mukaan erityiskohtelua ja torjuu eriytymistä kaupunkiuudistusalueilla. Meri-Rastila on merkittävä kaupunkiuudistuskohde. Alueelle on mahdollista rakentaa 2900 uutta asuntoa. Monitoimitalo sijaitsee Meri-Rastilan uudistuksen kannalta keskeisimmässä mahdollisessa paikassa. Samalla sen ympäristö on myös yksi alueen eniten muuttuvista osista. Uudet asemakaavat mahdollistavat merkittävän uudisrakentamisen uuden monitoimitalon välittömään ympäristöön. Kaupunkiuudistusta tehdään sekä kaupunkirakennetta kehittäen että parantaen arjen palvelutarjontaa. Meri-Rastilan monitoimitalo tulee palvelemaan uutta laajempaa asukaspohjaa.

Nuorisotyön näkökulmasta Meri-Rastila on tärkeä asuinalue. Alueen nuorisotalo on nuorten vilkkaassa käytössä. Erityisesti on tärkeä tavoittaa alueen 3.-6. luokkalaiset, jotka tarvitsevat laadukkaita lähipalveluja, pysyvää toimintaa ja aikuiskontaktia. Lisäksi tärkeää on työskentely yläkouluikäisten kanssa illoissa, myöhäisillassa ja viikonloppuisin. Uudisrakentamisessa lähdetään hakemaan tiloja, joissa toiminta voi edelleen kehittyä.

Meri-Rastilan nuorisotila on osa itäisen alueen aluepalvelua. Nuorisopalvelussa palvelutarvetta arvioidaan alueellisesti sosioekonomisiin muuttujiin perustuen ja nuorten tarpeita tunnistamalla. Palvelujen saatavuutta katsotaan saavutettavuuden näkökulmasta. Saavutettavuutta tarkasteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja nuorten mahdollisuuksiin alueella. Meri-Rastilan alue on tunnistettu myönteistä erityiskohtelua tarvitsevaksi alueeksi. Hanke vastaa alueelliseen tilatarpeeseen. Rakentamisessa lähdetään hakemaan tiloja, joissa toiminta voi edelleen kehittyä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Meri-Rastilan monitoimitalon tulevat nuorisotilat ovat laajuudeltaan 850 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra tulevista nuorisotiloista on 325 807 euroa vuodessa eli 27 151 euroa kuukaudessa (31,94 €/m²/kk).

Nykyisten nuorisotilojen laajuus on 754 htm² ja vuokrakustannukset ovat noin 182 000 euroa vuodessa eli 15 167 euroa kuukaudessa (20,15 €/m²/kk).

Meri-Rastilan nuorisotilan tilatarpeet on esitelty liitteenä olevassa tilaohjelmassa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan tilojen irtokalusteisiin ja varusteisiin 200 000 euroa sekä tieto- ja viestintätekniikan hankintoihin 82 000 euroa.

Osallisuus ja muu yhteisvalmistelu

Nuorilla on oikeus päättää omasta tilastaan ja miten siellä toimitaan. Nuorisotiloilla on paljon avointa toimintaa, jolloin nuorisotila tarjoaa nuorille mahdollisuuden paikkaan, jossa voi viettää vapaa-aikaa ja tutustua toisiin nuoriin, vaikuttaa ja tehdä mieleisiään asioita. Nuorisotilalla nuori voi kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä saada vertaistukea muilta nuorilta.

Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua hankkeen suunnitteluun. Myös alueen toimijoille ja asukkaille järjestetään esittelytilaisuus, jossa kerätään kokemuksia ja kehittämisideoita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tilahankkeesta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä. Meri-Rastilan monitoimitalon tarveselvityksestä koulun, päiväkodin ja leikkipuiston päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kotihoidon aputilojen osalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätietojen antaja

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Katri Kairimo, itäisen nuorisotyön aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71579

katri.kairimo@hel.fi

Mustafa Gürler, arkkitehti, puhelin: 09 310 26435

mustafa.gurler@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Tilaohjelma Meri-Rastila

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.