Lainahakemus, Puotinkylän kentän tekonurmi, Puotilan liikuntapuisto Oy

HEL 2022-006737
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 98 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Puotilan Liikuntapuisto Oy:n Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevan Puotilankentän tekonurmimaton uusimista koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Puotilan Liikuntapuisto Oy:n lainahakemuksesta. Asiakirja koskee vanhan tekonurmimaton poistamista ja uuden asentamista Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalle Puotilankentälle:

Puotilan Liikuntapuisto Oy on hakenut rahoitussuunnitelman perusteella kokonaiskustannuksiltaan noin 228 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 84 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Puotilan Liikuntapuisto Oy:n omilla varoilla 144 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla kyseisen lainan myöntämistä hakemuksessa mainitulle kenttäyhtiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina tarkoitetaan käytettäväksi osarahoituksena tekonurmimaton uusimiseen Puotilankentälle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavaksi tekijäksi on koettu tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Vastaavassa tilanteessa Puotilan kaltaiset seurakenttähankkeet on koetta hyväksi toimintamalliksi.

Edellä esitetyn perusteella tekonurmimaton asentaminen Puotilaan on liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta ajankohtainen ja perusteltu hanke. Näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on myös kaupungin edun mukaista.

Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle vuokratun maa-alueen vuokrasopimusta jatkettiin kenttäpinnoitteen uusimiseksi kaupunginhallituksen päätöksellä 26.4.2021, § 309. Maa-alueen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2043 saakka.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Puotilan Liikuntapuisto Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 84 000 euron suuruista lainaa tekonurmimaton asentamiseksi Puotilankentälle vuoden 2022 aikana. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalta Puotilankentältä on vuokrattu 13 025 neliömetrin suuruinen alue Puotilan liikuntapuisto Oy:lle 31.12.2043 saakka.

Puotilan Liikuntapuisto Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan tekonurmimaton asentamisen kokonaiskustannukset ovat 228 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainalla (84 000 euroa) ja kenttäyhtiön omilla varoilla (144 000 euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa kannattanut lähtökohtaisesti maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista. Puotilan Liikuntapuisto Oy:n anoma 84 000 euron summa vastaa noin 37 prosenttia tekonurmimaton asentamisen arvioiduista investointikustannuksista (228 000 euroa).

Puotilan liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n 100 prosenttisesti omistama sekä hallinnoima yritys. Valtti on perustettu vuonna 1946 ja on Itä-Helsingin suurin sekä Helsingin kolmanneksi suurin jalkapalloseura pelipasseilla mitattuna (1 200 kpl).

Puotilankentän kehittämishanke turvaa osaltaan jalkapallon harrastamismahdollisuudet Itä-Helsingissä tuleviksi vuosiksi. Täten projekti tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 16.5.2022
2. Hakemuksen liite, Hankesuunnitelma
3. Hakemuksen liite, Hankkeen talousarvio
4. Hakemuksen liite, Puotilan Liikuntapuisto Oy, pöytäkirja
5. Hakemuksen liite, Maanvuokrasopimus
6. Hakemuksen liite, Valtti toimintakertomus 2020
7. Hakemuksen liite, Valtti tilinpäätös 2020
8. Hakemuksen liite, Kaupparekisteriote Puotilan Liikuntapuisto Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.