Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2022-2023, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2022-007114
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Asiakasmaksuhuojennuksista johtuvien asiakastulojen menetyksen korvaus iltapäivätoiminnan palveluntuottajille lukuvuodelta 2022-2023

Asiakasmaksupäällikkö

Päätös

Asiakasmaksupäällikkö päätti maksaa liitteen 1 mukaisesti iltapäivätoiminnan palveluntuottajille asiakasmaksuhuojennuksista johtuvat asiakastulojen menetykset syksyltä 2022 ja keväältä 2023 niiden maksuhuojennuskirjeiden osalta jotka on tehty 7.6.2023 jälkeen.

Päätöksen perustelut

Avustettavan iltapäivätoiminnan piirissä olevien lasten huoltajat hakevat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiakasmaksuhuojennusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan § 296 (27.8.2019) mukaan asiakasmaksuhuojennuksista päättää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksupäällikkö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksuyksikkö tarkistaa huoltajien hakemusten perusteella oikeuden maksuhuojennukseen ja varautuu kompensoimaan palveluntuottajalle asiakasmaksutulojen menetykset.

Palveluntuottajat laskuttavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa maksuhuojennuskirjeen mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 08.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Emmi Halmirinne, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 39480

emmi.halmirinne@hel.fi

Päättäjä

Arja Juvonen
asiakasmaksupäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.