Hankinta, turvallisuuskoordinaattorin palvelut, lisätilaus, Malmin entinen lentokenttä

HEL 2022-007152
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

KONSULTTIPALVELUJEN OPTIOVUODEN TILAAMINEN MALMIN ENTISEN LENTOKENTÄN ALUEEN TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN PALVELUISTA

Aluerakentamispäällikkö

Päätös

Aluerakentamispäällikkö päättää tilata Malmin entisen lentokentän alueen turvallisuuskoordinaattorin konsulttipalvelut optiovuoden 2022-23 osalta Exesec Oy:n alkuperäisen tarjouksen mukaisesti.

Hankinta perustuu Rahoitusjohtajan päätökseen 1.7.2021 § 37. Päätöksessä konsulttipalveluiden kesto on yksi vuosi sekä yksi mahdollinen optiovuosi. Päätöksessä optiovuoden hankintapäätöksestä päättäminen on delegoitu kaupunginkanslian aluerakentamispäällikölle. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on tarjouksessa esitetyn palvelukuvauksen mukaisessa laajuudessa enintään 123 690 euroa. Palvelun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 1852000.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki kehittää voimakkaasti Malmin entisen lentokentän aluetta. Kaupunki haluaa varmistaa, että alue pysyy mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja rakentamisen aikana. Alueen käyttö lentotoimintaan päättyi 15.3.2021, ja alue avattiin kaupunkilaisten virkistyskäyttöön 2.2.2022. Kaupunki jatkaa väliaikaiskäytön yleissuunnitelmassa esitettyjen toimintojen toteuttamista alueelle. Aluerakentaminen alkaa Malmin entisen lentokentän alueella vuonna 2022 maakaasun runkoputken esirakentamisella. Aluerakentamisen muita erilaisia rakennustoimenpiteitä ja selvityksiä on ohjelmoitu aloitettavaksi vuosina 2022-23. Samanaikaisesti alue on kaupunkilaisille avoinna virkistykseen ja aluetta tarjotaan tapahtumajärjestäjille uusien sekä vakiintuneiden kaupunkitapahtumien paikaksi.

Kaupunki tulee toteuttamaan vuosina 2022-23 väliaikaiskäytön yleissuunnitelman mukaisesti alueelle mm. ulkoliikuntapaikkoja ja –reittejä sekä logistiikan, maamassojen ja lumilogistiikan alueita ajoyhteyksineen. Tapahtumajärjestäjien kiinnostus aluetta kohtaan on lisääntynyt alueen avauduttua kaupunkilaisten käyttöön. Keväällä 2022 alueella on järjestetty autotapahtumia ja kesällä 2022 alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansainvälinen suurtapahtuma ja tanssitapahtuma. Konserttijärjestäjät ovat tiedustelleet alustavia aikavarauksia kesälle 2023 alueen käyttämiseksi konserttipaikkana. Stadin ammattiopiston logistiikkakoulutuksen väistötila-alue on keväällä 2022 otettu käyttöön kentän alueella. Pelastuslaitoksen Malmin pelastusasema jatkaa toimintaansa alueella.

Alueella on edelleen tarve turvallisuuskoordinaattorille, joka ohjaa muuttuvan toimintaympäristön turvallisuusasioita ja yhteen sovittaa turvallisuusnäkökohdat aluerakentamiseen ja väliaikaiskäyttöön. Alkuperäisen hankintapäätöksen optiovuoden käyttäminen on tunnistettu välttämättömäksi. Optiovuosi päättyy elokuun lopussa 2023.

Päätös tullut nähtäväksi 01.06.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 25808

kimmo.kuisma@hel.fi

Päättäjä

Outi Säntti
aluerakentamispäällikkö