Kokoonpanon muutos, kasvatus- ja koulutuslautakunta, eroaminen

HEL 2022-007235
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 540 §

V 24.8.2022, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • toteaa Vesa Korkkulan luottamustoimen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi
  • valitsee Sami Säynevirran kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi
  • valitsee Antti Vainionpään kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi (Petra Malinin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.
     

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Vesa Korkkulan (Vas.) 2.8.2021 § 244 kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseneksi ja Sami Säynevirran varajäseneksi (Petra Malinin henkilökohtainen varajäsen)kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Vesa Korkkula on 30.5.2022 pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä, koska aloittaa 1.8.2022 työt kaupungin lukiossa.

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 28.5.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.