Nimeämispyyntö, vapaaehtoissovittelija, rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta, toimikausi 1.8.2022 – 31.7.2025, STM

HEL 2022-007530
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 32

Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan vapaaehtoissovittelija Merja Svenskin varsinaiseksi jäseneksi ja Jaakko Ojanteen varajäseneksi rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 17.5.2022 kirjeellään Helsingin kaupunkia nimeämään varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen rikosasioiden neuvottelukuntaan elokuussa 2022 alkavalle kolmivuotiselle toimikaudelle. Lähtökohtaisesti pyydettiin ehdottamaan sekä naista että miestä.

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) mukaan sovittelutoiminnan valtakunnallista ohjausta, seurantaa ja kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta.

Päätös tullut nähtäväksi 06.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan
2. Asettamispäätösluonnos, rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.