Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus, kaupunginkanslia

HEL 2022-007627
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 518 §

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että myös Uudenmaan hyvinvointialueet tekevät saman sisältöisen päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudellamaalla neljä hyvinvointialuetta (Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue) ja Helsingin kaupunki järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 lukien.

Sote-uudistuksessa HUS-yhtymän perustamisen valmisteluun liittyen on perustettu Uudenmaan tasoinen poliittinen ja määräaikainen seurantaryhmä (nk. HUS-UMA), johon kultakin hyvinvointialueelta ja Helsingistä on osallistunut kolme edustajaa kunkin hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenistä sekä kultakin alueelta ja Helsingistä HUS-valmisteluryhmän yksi jäsen. Helsinki on vastannut ryhmän sihteeritehtävistä. Hyvinvointialueiden valtuustojen toimikausi on alkanut 1.3.2022, mistä johtuen HUS-valmistelun poliittinen ohjaus on tullut hyvinvointialueiden osalta aluehallinnoilta.

Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingillä on jatkossakin ilmeisiä yhteisiä pitkäaikaisia edunvalvonnallisia intressejä sekä tarvetta tarkastella sote-palvelujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä laajasti koko Uudenmaan alueella mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelut ja muut HUSiin liittyvät kysymykset.

On tarkoituksenmukaista, että Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyön jatkuu. Hyväksyttäväksi ehdotetussa yhteistyösopimuksessa (luonnos liitteenä 1) määritellään yhteistyön yleiset tavoitteet sekä sovitaan yhteistyön organisoitumisesta. Sopimus vastaa pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyötä, joka perustuu toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi