Ohje, toimeksiantosopimukset Helsingin kaupungilla, kaupunginkanslia

HEL 2022-008092
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 35

Toimeksiantosopimukset Helsingin kaupungilla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa liitteen mukaisen ohjeen koskien toimeksiantosopimuksia Helsingin kaupungilla.

Päätöksen perustelut

Tässä ohjeessa on päivitetty vuonna 2006 annettua toimeksiantosopimus-ohjetta erityisesti työsuhteen ja toimeksiantosuhteen välisen rajanvedon osalta. Ohjetta on päivitetty myös muilta osin, kuten ennakonpidätykseen liittyvien menettelytapojen osalta sekä tehty teknisiä muutoksia käytön sujuvoittamiseksi.

Päätös tullut nähtäväksi 06.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Vilma Kivioja, suunnittelija, puhelin: 09 310 37273

vilma.kivioja@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Toimeksiantosopimukset Helsingin kaupungilla

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.