Hankinta, sopimusmuutos, perusparannuksen sähkösuunnittelu, Pihlajiston ala-aste

HEL 2022-008816
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Hankinta, sopimusmuutos, perusparannuksen sähkösuunnittelu, Pihlajiston ala-aste, Kaupunkiympäristön toimiala

Tiimipäällikkö

Päätös

Tilat-palvelun tiimipäällikkö päätti hyväksyä Tilat-palvelun hankeyksikön esityksen Pihlajiston ala-asteen sähkösuunnittelua koskevan hankintasopimuksen muuttamisesta hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella. Sopimusmuutos johtuu tilaajan tarpeesta tilata nykyiseltä sopimuskumppanilta sellaista lisätyötä, joka ei ole sisältynyt alkuperäiseen tilaukseen.

Hankinnan arvioiduksi arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi on hankintaa koskevassa tilauksessa 21.3.2018, ilmoitettu 90 000 euroa (alv. 0 %). Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo on enintään 32 600 euroa (alv. 0 %). Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on siten alle 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan ennakoidusta arvosta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala on päättänyt sähkösuunnittelua koskevasta puitejärjestelystä sähkösuunnittelun puitesopimus 2014 - 2016, Klk 27.5.2014 § 295 tehdyllä hankintapäätöksellä HEL 2014-000986. Yhtyneet Insinöörit Oy on hyväksytty toimittajaksi kyseiseen puitejärjestelyyn 27.5.2014 tehdyllä päätöksellä.

Rakennuttaminen-yksikkö on osoittanut Yhtyneet Insinöörit Oy:lle kyseisen puitejärjestelyn sisällä tehtävän sähkösuunnittelua koskevan tilauksen koskien Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitteluvaihetta ja myöhemmin toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaihetta. Toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen sähkösuunnittelun hankinnasta on tehty Yhtyneet Insinöörit Oy:ltä 21.3.2018 päivätty tilaus (jäljempänä myös sopimus). 1.3.2019 Sitowise Oy osti Yhtyneet Insinöörit Oy koko osakekannan, jolloin edellä mainittu puitejärjestely ja Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen sopimus siirtyivät Sitowise Oy:lle, joka oli myös hyväksytty toimittajaksi (tällöin yrityksen nimi oli Wise Group Finland Oy) sähkösuunnittelun puitesopimukseen 2014 - 2016, Klk 27.5.2014 § 295.

Hankinnan kohteena olevan Pihlajiston ala-asteen perusparannushankkeen toteutussuunnitteluvaiheen ja rakentamisen aikaisten sähkösuunnittelun arvioitu arvonlisäveroton hinta on ollut hankintapäätöksen mukaan yhteensä enintään 90 000 euroa arvonlisäverottomana siten, että työn laajuudeksi on arvioitu noin 1320 henkilötyötuntia. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes perusparannushanke on valmistunut ja sopimuksen mukaiset sähkösuunnittelun työt on suoritettu hyväksytysti. Sopimukseen perustuvat työt ovat toistaiseksi kesken. Tämän lisäksi toimittajalta on tilattu muutossuunnittelua 6 000 euroa arvonlisäverottomana (30.9.2020 päivätty tilaus) ja 3 100 euroa arvonlisäverottomana (10.3.2021 päivätty tilaus), jotka perustuvat silloiseen puitejärjestelyyn Sähkösuunnittelupalveluiden puitesopimus 
2018 - 2020, Ryja 15.5.2021 § 72 ja optio 2020 - 2021 Tekn. joht. 20.2.2020  § 42, Kylk 26.5.2020 § 332, johon Sitowise Oy on hyväksytty toimittajaksi.

Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hanke- ja toteutussuunnittelu on tehty 2017 - 2020. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa rakennuksessa kattava talo- ja rakennustekninen perusparannus, jonka yhteydessä ajanmukaistetaan opetustiloja ja uudistetaan tilojen varustusta uuden oppimisympäristön tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen rakentamisen aloittaminen on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, koska vuonna 2020 kaupunki ei saanut hankkeelle yhtään urakkatarjousta. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti perusparannettava Pihlajiston ala-asteen rakennus on tällä hetkellä tyhjä, ja koulu toimii väistötiloissa osoitteessa Salpausseläntie 1C ja päiväkoti toimii väistötiloissa osoitteessa Salpausseläntie 1. Lisäksi Raide-Jokeriin liittyvän tulevan aluerakentamisen myötä lähialueiden väestöennusteet edellyttivät alueellista tarkastelua, jonka myötä rakennuksen toiminnasta vastaava Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päivitti oppilaspaikkamäärät, esitti koulun yhteyteen päiväkotitoimintaa sekä arvioi varautumista mahdollisen

laajennuksen toteuttamiseen koulun tontilla 2030-luvulla. Päiväkotitoiminnan sijoittaminen koulurakennuksen yhteyteen ei sisältynyt vuoden 2017 hankesuunnitelmaan. Edellä mainituista syistä johtuen tilaajalla on tarve tilata päiväkotitoiminnan tilamuutossuunnitteluun liittyvää lisätyötä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 136 §:n 1 momentin mukaan hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä. Kyseisen pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja tämä aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Lisäksi 136 §:n 4 momentin mukaan edellytetään, että 2 momentin 2 kohdan perusteella tehtävän sopimusmuutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö katsoo, että edellytykset hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaiselle poikkeusperusteelle täyttyvät tässä tapauksessa. Hankintayksikön näkökulmasta on välttämätöntä turvata Pihlajiston ala-asteen perusparannushankkeen valmiiksi saattaminen edellä mainitussa aikataulussa ja kustannusraamissa. Sopimustoimittajan vaihtaminen aiheuttaisi hankintayksikölle merkittävää taloudellista ja toiminnallista haittaa, ottaen huomioon erityisesti, että nykyisen toimittajan suorittama sähkösuunnittelu on lähes valmis, minkä johdosta nykyisellä toimittajalla on parhaimmat edellytykset päivittää suunnitelmat päiväkotitoiminnan osalta. Sopimuskumppanin vaihtaminen keskeyttäisi myös meneillään olevan sähkösuunnittelutyön, mikä haittaisi myös siihen kytköksissä olevien arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja muiden suunnittelualojen koordinoinnin ja yhteensovittamisen toteutumista, Sopimuskumppanin vaihtumisesta koituisi hankkeelle huomattavia lisäsuunnittelukustannuksia, jolloin kilpailuttamisesta aiheutuvat kustannukset ylittäisivät siitä saatavan hyödyn. Myös hankkeen aikataululle koituisi toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen myöhästymistä, minkä takia hankkeen väistötilakustannukset kasvaisivat entisestään.

Hankintayksikkö on arvioinut, että sopimusmuutoksen kohteena olevien lisätöiden arvo olisi yhteensä enintään 32 600 euroa (alv. 0 %). Kyseessä oleva sopimusmuutos on siten arvoltaan alle 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita 
(10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Kyseisen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden Tilat-palvelun tiimipäälliköillä on hankintavaltuudet enintään 500 000 euron suuruisiin hankintoihin. Näin ollen Tilat-palvelun tiimipäällikkö on toimintavaltainen päättämään sopimusmuutoksesta.

Päätös tullut nähtäväksi 11.07.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jari Henriksson, sähkörakennuttaja, puhelin:

jari.henriksson@hel.fi

Teemu Metsälä, projektijohtaja, puhelin:

teemu.metsala@hel.fi

Päättäjä

Erkki Huitti
vs. tiimipäällikkö