Hankinta, metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän lisätyöt, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-010008
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 67 §

Metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän lisätyöt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Transrail Sweden Ab:lta metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmään kuuluvan lisätyön CR10 West Metro extension enintään 13.464,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta korotti ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmään liittyvää lisä- ja muutostyövarausta 39.036,00 eurolla (alv 0 %), jolloin tämän päätöksen jälkeen käytettävissä oleva lisä- ja muutostyövaraus on 45.915,80 euroa (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan em. järjestelmään liittyviä lisä- ja muutostöitä nyt päätettävän lisä- ja muutostyövarauksen mukaisesti järjestelmän jatkokehitykseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:llä on hankintasopimus Transrail Sweden Ab:n kanssa metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän toimittamisesta ja ylläpidosta.

Lisätyö CR10 West Extension käsittää länsimetron 2. vaiheen lisäämisen osaksi Transrail Sweden Ab:n toimittamaa järjestelmää, jotta järjestelmää voidaan käyttää ajotavan seurantaan, raportointiin ja opastukseen myös länsimetron laajennuksen rataosuudella.

Tuleviin mahdollisiin lisätöihin varaudutaan, koska järjestelmän jatkokehittäminen tulevaisuudessa on yhä tarkoituksenmukaista ajotavasta riippuvan energiankulutuksen optimoimiseksi sähköenergian hinnan noustessa. Järjestelmän käyttöön ja kehitykseen liittyvät kustannukset saadaan katettua säästyneinä ajoenergiakustannuksina. Mahdollisista tulevista lisätöistä tehdään erilliset päätökset lisätyövaltuutuksen puitteissa.

Lisätöiden tilaaminen on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 § 2 momentin 5 kohdan mukainen sallittu sopimusmuutos, sillä kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa saman lain 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tämän lisätyötilauksen sekä nyt päätettävien lisätyövarausten käyttämisen jälkeen Toimittajalta tilattujen lisätöiden arvo on yhä pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen hankintasopimuksen.

Hankintapäätös

HKL:n johtokunnan oikeutti 5.4.2018, 57 §, HKL:n tilaamaan Metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän Transrail Sweden Ab:lta yhteensä enintään 1.929.500,00 eurolla (alv 0 %) sisältäen:

 • metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän yhteensä enintään 1.019.000,00 euroa
 • päätelaitteiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 353.000,00 euroa (alv 0 %)
 • päätelaitteiden ylläpito yhteensä enintään 18.000,00 euroa (alv 0 %)
 • järjestelmään soveltuvat junatietokoneet yhteensä enintään 492.000,00 euroa (alv 0 %).
 • lisätyövaraus 47.500,00 euroa (alv 0 %)

Päätökset lisätöistä

HKL:n toimitusjohtaja on tehnyt hankintaan liittyviä päätöksiä lisätöistä hankintapäätöksen yhteydessä päätetyn lisätyövarauksen puitteissa:

 • 2.6.2021, 67 §: 3.420,00 euroa (alv 0 %)
 • 26.3.2020, 52 §: 17.207,20 euroa (alv 0 %)
 • 18.8.2019, 118 §: 15.777,00 euroa (alv 0 %)
 • 28.11.2018, 110 §: 4.216,00 euroa (alv 0 %)

Lisätöitä on siten tilattu yhteensä 40.620,20 eurolla (alv 0 %) ennen nyt käsiteltävänä olevaa lisätyötä. Alkuperäistä 5.4.2018 hyväksyttyä lisä- ja muutostyövarausta on käytettävissä 6.879,80 euroa (alv 0 %).

Lisätyön CR10 West extension (13.464,00 euroa) käsittely johtokunnassa on näin ollen tarpeen, sillä ennen tätä päätöstä käytettävissä oleva lisätyövaraus ei riitä tämän lisätyön tilaamiseen.

Tämän päätöksen jälkeen käytettävissä oleva lisä- ja muutostyövaltuutus on yhteensä 45.915,80 euroa (alv 0 %) ja hankintaan tehtävien mahdollisten lisätöiden kokonaissumma on yhteensä enintään 100.000,00 euroa (alv 0 %).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi