Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) palkantarkistus 1.10.2022 lukien

HEL 2022-011430
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 40

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) palkantarkistus 1.10.2022 lukien

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen koskien kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistuksia 1.10.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

1.10.2022 lukien tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta korotetaan yleiskorotuksella kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) perustuntipalkkoja. Ohjeessa määritellään tarkemmin palkkakaudet ja Helsingissä erikseen sovitut pysyvät korotukset palkkaryhmien palkkatasoihin.

Päätös tullut nähtäväksi 28.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Lindgren, suunnittelija, puhelin: 09 310 345 08

heidi.lindgren@hel.fi

Päättäjä

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. TTES 2022 palkantarkistus 1.10.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.