Myynti, energiapuun hankintakauppa 2022-2023, Hakevuori Oy

HEL 2022-011682
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Helsingin kaupungin energiapuun hankintakauppa 2022-2023 Hakevuori Oy:n kanssa, arvioitu kauppasumma 316 309,60 euroa

Yksikön päällikkö

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö päätti tehdä energiapuun hankintakauppasopimuksen 30.6.2022 päivätyn tarjouksen mukaisesti Hakevuori Oy:n kanssa arvioituun arvonlisäverottomaan hintaan 316 309,60 euroa. Lopullinen kauppasumma määräytyy todellisen kertymän mukaisiin mittauksiin perustuen. Mittaus suoritetaan hakkeena kuljetusliikkeen ajoneuvon kuormatilassa. Hakevuori Oy:n toimittamiin kuukausittaisiin hakkeen kuormaluetteloihin perustuvaan laskutukseen lisätään arvonlisävero 24 %. Arvonlisäverollisena kaupan arvo on yhteensä 392 223,90 euroa.

Päätöksen perustelut

Kunnossapitoyksikön päällikön toimivaltaan kuuluu päättää maa- ja metsätaloustuotteiden myymisestä siten, että metsätaloustuotteiden osalta myynnin arvo saa olla enintään 1 000 000 euroa vuodessa ja maataloustuotteiden osalta enintään 300 000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti siirtää kaupunkiympäristölautakunnan hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 2 kohdan toimivaltaa päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet ‑palvelukokonaisuuden yleiset alueet ‑palvelun kunnossapitoyksikön päällikölle ja palvelut ja luvat ‑palvelukokonaisuuden kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. Kaupunkiympäristölautakunta päätti toimivallan siirtämisestä kokouksessaan 12.01.2021 (HEL 2020-014150).

Tarjouspyyntö Helsingin vuosittaisesta energiapuukaupasta lähetettiin alueella toimiville energiapuun ostajille. Tarjouksia saatiin yksi Hakevuori Oy:ltä.

Helsingin kaupunki (Kaupunkiympäristön toimiala ja rakennukset ja yleisten alueiden kunnossapito) myyjänä ja Hakevuori Oy (jatkossa Hakevuori) energiapuunostajana ovat sopineet seuraavista ehdoista koskien energiapuukauppaa. Sopimus käsittää Helsingin kaupungilta 18.10.2022 - 30.6.2023 välisenä aikana hankintakauppana tulevaa energiapuuta.

Hakemateriaalin hinnat:

Ainespuu
34,00 euroa/k-m³
tai 13,60 euroa/i-m³
Metsätähde
31,12 euroa/k-m³
tai 12,45 euroa/i-m³
Murskattava
19,12 euroa/k-m³
tai   7,65 euroa/i-m³
Tonttien energiapuu
26,58 euroa/k-m³
tai 10,63 euroa/i-m³
Kannot
  0,00 euroa/k-m³
tai   0,00 euroa/i-m³
Kaikki hinnat alv 0 %.
 
 

Mittaus, muut ehdot ja maksuehto:

Mittaus suoritetaan hakkeena kuljetusliikkeen ajoneuvon kuormatilassa. Minimi eräkoko tienvarressa on 30 i-m3, kuitenkin siten, että lähietäisyydellä on 100 i-m3 vastaava määrä hakkuutähdettä.

Hakkuutähteen tienvarsivarastoerät, joissa on epäpuhtauksia (maata, kiviä, rautaa tms.) tulee siirtää myyjän toimesta ja kustannuksella välivarastoille Tuomarinkylä ja Herttoniemi, joissa niiden murskaus voidaan suorittaa. Välivarastoilla suoritettavan hakkuutähteen murskauksen järjestää ja kustantaa Hakevuori.

Hakevuori ei ole velvoitettu vastaanottamaan puutavaraerää, jolle pääsy on keliolosuhteiden tms. vuoksi estynyt. Mikäli puita on kuitenkin varastoitu ko. kohteelle ja myyjä velvoittaa niiden vastaanottamista ja poiskuljettamista, vastaa esimerkiksi tie- tai puustovaurioista tällaisilla kohteilla puun myyjä.

Hakevuori sitoutuu kaupunkiympäristön tarjouspyynnön 20.6.2022 mukaisiin aikatauluvaatimuksiin.

Hakevuori maksaa haketetut erät myyjän laskun mukaisesti kuukausittain ostajan laatimiin kuormaluetteloihin perustuen.

Sopimuksen kesto ja irtisanominen:

Sopimus on voimassa 30.6.2023 saakka. Sopimusrikkomukset oikeuttavat purkamaan sopimuksen välittömästi, mikäli rikkomukset eivät ole vähäisiä.

Mahdolliset muutokset tähän sopimukseen tehdään aina kirjallisesti ja vahvistetaan molempien osapuolien allekirjoituksilla.

Mikäli jompikumpi sopijapuoli ei voi täyttää sopimusvelvoitettaan ylivoimaisen esteen vuoksi, hänen on viipymättä esteestä tiedon saatuaan ilmoitettava siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Ylivoimainen este on sellainen, jota sopijapuoli ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttää uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna toiselle sopijaosapuolelle koituvaan etuun. Ylivoimaisia esteitä ovat esim. sota, lakko ja tulipalo.

Päätös tullut nähtäväksi 10.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Vesa Koskikallio, metsävastaava, puhelin: 09 310 38452

vesa.koskikallio@hel.fi

Päättäjä

Pekka Isoniemi
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vertailutaulukko, energiapuun hankintakauppa 2022-2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.