Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla tiimipäällikölle hankintojen toteuttamisessa kunnossapitoyksikön päällikön vastuulla

HEL 2022-012098
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla tiimipäällikölle (tehtävä avoin) toteuttaa hankintoja kunnossapitoyksikön päällikön vastuulla

Yksikön päällikkö

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö päätti, että työsuhteessa olevalla henkilöllä on oikeus kunnossapitoyksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että:

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallinto-sääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 14.10.2022 alkaen 28.2.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Päätös tullut nähtäväksi 18.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Kauppila, projektiassistentti, puhelin: 09 310 38591

tiina.kauppila@hel.fi

Päättäjä

Pekka Isoniemi
yksikön päällikkö