Nimeämispyyntö, Teatterimuseon säätiön edustajisto kaudelle 2023-2025, Teatterimuseo

HEL 2022-012166
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 125 §

Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Lotta Backlundin jäseneksi ja Aku Lohimäen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä Mikko Lahtiluoman jäseneksi ja Marina Huttusen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Teatterimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2023-2025.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Jäseneksi Mikko Lahtiluoma, varajäseneksi Marina Huttunen.

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Lotta Backlundin jäseneksi ja Aku Lohimäen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä _________________ jäseneksi ja __________________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Teatterimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2023−2025.

Sulje

Teatterimuseon säätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt kaupunkia nimeämään säätiön edustajistoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajiston toimikausi on 2023−2025.

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta sekä tehdä tunnetuksi teatteria, tanssia, oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta. Säätiö ylläpitää Kaapelitehtaalla sijaitsevaa Teatterimuseota. Säätiön edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kuluvalla toimikaudella kaupungin nimeäminä jäseninä ovat olleet Lotta Backlund varajäsenenään Aku Lohimäki Kokoomuksesta sekä Mikko Lahtiluoma varajäsenenään Marina Huttunen Perussuomalaisista.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.11.2022 § 112

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle… ehdotuksesta.

HL 51 §:n perusteella korjattu tekstistä puuttunut ehdotuksen tekijän nimi. AP 22.11.2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Juhana Vartiaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Teatterimuseon säätiön nimeämispyyntö

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.