Kokoonpanon muutos, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2022-012251
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 111 §

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi tilapalvelupäällikkö Matti Kuuselan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jäseneksi kuluvan toimikauden loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konsernijaosto on 7.3.2022 nimennyt taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattilan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin hallituksen jäseneksi keväällä 2024 päättyväksi toimikaudeksi. Hän on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Kiinteistöosakeyhtiö on kaupungin kokonaan omistama. Se hallinnoi Tennispalatsin kiinteistöä, jossa sijaitsee muun muassa kaupungin taidemuseo HAM. Tennispalatsin myynti on valmisteilla kaupunkiympäristön toimialalla ja tulossa valtuuston päätettäväksi. Hallituksen toimikausi päättynee kiinteistön myyntiin. Matti Kuusela toimii tilapalvelupäällikkönä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, ja hänellä on kaupungin toimitiloihin liittyvää osaamista, joka on eduksi kiinteistön myynnin yhteydessä. HAMin on tarkoitus jäädä tiloihin vuokralle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi