Johdon kokonaispalkkajärjestelmä ja vaativuusluokittelu, kaupunginkanslia

HEL 2022-012620
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 55

Kokonaispalkkajärjestelmän piirissä olevien tehtävien vaativuusluokittelun vahvistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti vahvistaa seuraavien tehtävien vaativuusluokittelun liitteen 1 mukaisesti:

  • palvelun päälliköt ja hallinnon vastaavat päälliköt toimialoilla
  • kaupunginkanslian yksikön päälliköt
  • liikelaitosten toimitusjohtajien alaiset osastopäälliköt / ylimmän organisaatiotason johtajat
  • tarkastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on päättänyt johdon kokonaispalkkajärjestelmästä (219 §, 22.11.2022). Kokonaispalkkajärjestelmää sovelletaan seuraavissa johtotehtävissä: palvelun päälliköt ja hallinnon vastaavat päälliköt toimialoilla, kaupunginkanslian yksikön päälliköt, liikelaitosten toimitusjohtajien alaiset osastopäälliköt / ylimmän organisaatiotason johtajat ja tarkastusjohtaja.

Kokonaispalkkajärjestelmässä johdon tehtävien vaativuus arvioidaan Helsingin kaupungin omaa johdon roolirakennemallia soveltaen. Em. johdon tehtävät on sijoitettu johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin tehtyjen arviointien perusteella (liite 1).

Voimassa olevan hallintosäännön (12 luku 1 §) mukaan kansliapäällikkö päättää toimialajohtajan, palvelukokonaisuuden johtajan, pelastuskomentajan, liikelaitoksen johtajan, kaupunginkanslian osastopäälliköiden ja toimialojen hallintojohtajien palkasta, palkan määräytymisperusteesta, palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Muiden tehtävien osalta henkilöstöjohtaja päättää (hallintosääntö 12 luku 3 §) tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Päätös tullut nähtäväksi 28.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 37369

teemu.heinila@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Henkilöstöjohtajan päätöksen liite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.