Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2022-012660
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 101 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on noin 50 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 92 000 asukasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite 1.

Kiinteistö-omaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

-Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %

-Ylläpitokustannukset (€/m2)

-Investoinnit suhteessa poistoihin

Tavoite 2.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Tavoite 3.

Asiakaskeskeisyys

-Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely

Tavoite 4.

Riittävä vakavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi