Kokoonpanon muutos, johtokunta, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, eroaminen

HEL 2022-012767
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 39 §

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus

 • myönsi Kirsti Laine-Hendolinille eron rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja
 • valitsi Pontus Juntusen (kaupunginkanslia, strategiaosasto) varajäseneksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan       kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseneksi valitaan Mikko Kiesiläisen sijasta Pontus Juntunen.

Pontus Juntunen nimetään johtokuntaan strategiaosaston tehtävänsä perusteella. Hän toimii strategiaosastolla mm. Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelman ohjausryhmässä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus liiketaloudellisesti johdettujen organisaatioiden kehittämisestä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus

 • myöntää Kirsti Laine-Hendolinille eron rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja
 • valitsee Mikko Kiesiläisen (kaupunginkanslia, strategiaosasto)        varajäseneksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan       kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Sulje

Kaupunginhallitus valitsi Kirsti Laine-Hendolinin 30.8.2021 § 590 varajäseneksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Kirsti Laine-Hendolin on 28.10.2022 (täydennys 17.11.2022) pyytänyt eroa työtehtävien muutoksen vuoksi.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Mikko Kiesiläinen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi London School of Economicsista ja hänellä on kymmenen vuoden työkokemus liiketoiminnan ja julkishallinnon kehittämistehtävistä. Mikko Kiesiläinen toimii Staran ja kaupungin toimialojen johdon yhteisen teknisen palvelustrategian ohjausryhmän puheenjohtajana.

Sulje

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 27

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

09.01.2023 Pöydälle

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 27.10.2022
2. Eroilmoitus, täydennys 17.11.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.