Tulosbudjetti vuonna 2023, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-014553
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 85 §

Liikenneliikelaitoksen vuoden 2023 tulosbudjetti

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi liikenneliikelaitoksen vuoden 2023 tulosbudjetin.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne
Oy:n taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleistä

Esityksen liitteenä on jaettu johtokunnan jäsenille liikenneliikelaitoksen (HKL) vuoden 2023 tulosbudjetti, joka sisältää HKL:n tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointisuunnitelman.

Vuonna 2023 HKL:n toiminnan keskiössä on metron operoinnin luotettavuuden varmistaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen, yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyvien tarkistus- ja kehitystoimien toteuttaminen sekä erityisesti kantametron asemainfran peruskorjausten rahoituksen ja toteutuksen varmistaminen. Lisäksi HKL toimeenpanee yhdessä metrojärjestelmän ylläpitoa, investointeja ja operointia tuottavan Kaupunkiliikenneyhtiön kanssa hiilineutraalisuuteen tähtäävän kehitysohjelman mukaisia toimia.

Toimintaympäristön epävarmuustekijät ovat lisääntyneet. Matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi pandemian aikana ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena materiaalien ja työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Matkustajien väheneminen, energian hinnan nousu ja korkotason muutos luovat epävarmuutta joukkoliikenteen rahoitukseen. Myös suunniteltujen joukkoliikenneinvestointien ajoittumisessa tunnistetaan epävarmuutta. Varaosien pidentyneet toimitusajat sekä kasvavat suoritemäärät edellyttävät kaluston ja ratainfran elinkaaren hallinnan kehittämistä. Samanaikaisesti on varmistettava toiminnan kustannustehokkuus, vanhenevien järjestelmien toimintavarmuus ja valmius toiminnan laajentamiselle pidemmällä tulevaisuudessa.

Suoritemuutokset 2023

HKL:n liikennesuoritteiden määrät kasvavat vuonna 2023 länsimetron toisen vaiheen liikennöinnin myötä. Metroliikenteessä linjakilometrimäärä kasvaa noin 17 % vuodesta 2022 ja 12 % vuodesta 2021. Metroliikenteessä alkuvuosi 2023 on budjetoitu pidemmällä vuorovälillä ja kesän jälkeen vuorovälin arvioidaan palaavan normaaliksi.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2023

Tulosbudjetissa esitettävät HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin talousarviossa 2023.

Talousarviossa HKL:n sitovat tavoitteet ovat:

  • Tilikauden tulos on vähintään nolla
  • Liikennöinnin luotettavuus metroliikenteessä, ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä 99,85 %
  • Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) metroliikenteessä vähintään 4,11

Käyttötalous 2023

Vuoden 2023 HKL:n käyttötalousluvut ovat ajalta 1.1.-31.12.2023. Vuoden 2022 vertailuluku ei ole täysin vertailukelpoinen vuoteen 2023, koska vuoden 2022 ennuste helmi-joulukuulta on nykyisen HKL:n toiminnan mukainen ennuste, mutta tammikuu 2022 sisältää myös 1.2.2022 Kaupunkiliikenneyhtiölle siirtyneen liiketoiminnan.

HKL:n liikevaihto on 156,3 (2022: 136,5) milj. euroa vuonna 2023. Tuloja nostaa erityisesti länsimetron Kivenlahden jatkeen käynnistyminen joulukuussa 2022, joka nostaa metron liikennöintikorvausta noin 15 milj. euroa ja länsimetron kunnossapitolaskutusta noin 5 milj. euroa vuodesta 2022. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

  • HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista 63,2 milj. euroa.
  • HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 62,1 milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metron infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.
  • Länsimetro Oy:ltä laskutettavasta kunnossapitolaskutuksesta 25,0 milj. euroa.
  • Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 6,0 milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä ja menoerät, joiden rahoitusta HKL ei saa muuta kautta, mm. länsimetron pääomavastikekulut.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat 1,8 milj. euroa, jotka koostuvat mainostuloista.

HKL:n kokonaismenot ovat 157,3 milj. euroa (2022: 140,5). Menoja nostaa erityisesti länsimetron Kivenlahden jatkeen käyttöönotto vuoden 2022 lopussa. Myös sähkö- ja korkomenot ovat nousemassa vuodesta 2022.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 113,8 milj. euroa, josta Kaupunkiliikenneyhtiön alihankintalaskutusta on 113,3 milj. euroa ja kaupungin vakuutusrahastomaksuja 0,5 milj. euroa.

Palkkojen ja palkkojen sivukulujen arvioidaan olevan 0,2 milj. euroa.

Poistot ovat 31,1 milj. euroa, joista 11,0 milj. euroa on metrovaunujen poistoja.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 0,6 milj. euroa, jotka koostuvat pääasiassa vuokrakuluista.

Lainojen korkokulut ovat 8,3 milj. euroa vuonna 2023. HKL:n kaupungille maksama tuottotavoite peruspääomalle on 9 % eli 3,4 milj. euroa vuodessa.

HKL:n tulos ennen varauksien ja poistoerojen muutoksia on 0,8 milj. euroa.

Investointisuunnitelma 2023

HKL:n investointibudjetti on tehty huomioiden HKL:n rahoitusraami Helsingin kaupungin talousarviossa. Rahoitusraamissa on huomioitu myös vuodelta 2022 siirtyvä rahoitus; HKL:n investointien toteuma jää budjetoitua pienemmäksi vuonna 2022 ja vuodelle 2022 varattua investointien rahoitusta siirtyy vuodelle 2023.

HKL:n investoinnit ovat 75,0 milj. euroa. Vuoden 2023 suurimmat investointikohteet ovat metron raidevirtapiirien korvaaminen 6,4 milj. euroa, M200-metrojunien peruskorjaus 5,5 milj. euroa ja Hakaniemen metroaseman pohjoisosan peruskorjaus 5,1 milj. euroa.

HKL ei nosta uutta ulkopuolista lainaa vuonna 2023. Investoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä limiittirahoituksella (yhdystilivelka). Yhdystilivelka on 201,4 milj. euroa 31.12.2023.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi