Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Henkilötietojen luovutus yhtiöitymistilanteessa DigiHelsinki Oy:lle

HEL 2022-014582
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 62

Henkilötietojen luovutus DigiHelsinki Oy:lle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti luovuttaa liitteiden mukaiset henkilötiedot DigiHelsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.6.2022, 142 §, kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle. DigiHelsinki perustettiin 15.7.2022 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.8.2022. Yhtiön toiminta alkaa 1.1.2023. Liiketoimintasiirron myötä kaupunginkanslian digitaalisen perustan työntekijät siirtyvät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2023.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 5 luvun 25 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksen saajalle.

DigiHelsinki Oy on tietopyynnöllä 12.12.2022 (liite 1) pyytänyt kaupunkia luovuttamaan siirtyvän henkilöstön henkilötietoja. Työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi Helsingin kaupunki luovuttaa DigiHelsinki Oy:lle siirtyvää henkilöstöä (liite 2) koskevat henkilötiedot (liite 3).

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tietopyyntö 12.12.2022
2. Nimilista yhtiöön siirtyvistä henkilöistä
3. Luovutettavat henkilötiedot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.