Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, vuoden 2023 talousarvio, käyttämättä jääneen määrärahat vuodelta 2022, kaupunginkanslia

HEL 2022-014804
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

V 18.1.2023, Vuonna 2022 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2023 talousarvioon

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2023 talousarvion kohdan 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, 7 200 000 eurolla. Ylitys perustuu vuonna 2022 käyttämättä jääneeseen määrärahaan.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01, varattiin vuoden 2021 talousarvioon 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina. Vuoden 2021 talousarviossa todettiin, että tällaisia menoja voi aiheutua esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavien kaupungin tytäryhteisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Vuonna 2021 määrärahasta myönnettiin yhteensä 2,8 miljoonaa euroa kolmelle kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavalle tytäryhteisölle (Khs 28.6.2021 § 499 ja Khs 13.12.2021 § 926). Koronaepidemian jatkuessa voimakkaana edelleen vuoden 2022 alussa kyseisestä määrärahasta käyttämättä jäänyt osuus 7,2 miljoonaa euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2022 (Kvsto 16.3.2022 § 63).

Vuoden 2022 loppukeväällä tytäryhteisöjä pyydettiin arvioimaan kassavirran ja maksuvalmiuden kuukausittaista kehitystä vuoden 2022 alusta loppusyksyyn saakka. Kesäkuuhun 2022 mennessä tytäryhteisöjen taloustilanne ei edellyttänyt määrärahan käyttöä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että jäljellä oleva koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin varattu määräraha kohdennetaan uudelleen laitosavustusta saavien tytäryhteisöjen nopeasta energianhinnan noususta vuosina 2022 ja 2023 aiheutuviin sähkö- ja lämmityskustannuksiin sekä energiatehokkuutta nopeasti parantaviin investointeihin (Khs 12.12.2022 § 865 ”Talousarvion noudattamisohje vuodelle 2023”).

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavilta tytäryhteisöiltä on saatu joulukuussa 2022 avustushakemukset, joissa yhteisöt ovat arvioineet sähköenergia- ja lämmityskustannusten nousua vuosien 2022 ja 2023 osalta sekä yhteisölle mahdollisia ja ajankohtaisia energiatehokkuusinvestointeja, jotka ovat nopeasti toteutettavissa ja pienentävät sähkö- ja/tai lämmityskustannuksia. Saatujen hakemusten sekä tarkentavien keskustelujen perusteella kaupunginkansliassa tarkasteltiin eri tytäryhteisöjen tilanteita sekä myönnettävien tukien tarkoituksenmukaisia toteutustapoja ja aikataulua.

Käyttämättä jääneelle määrärahalle, 7 200 000 euroa, esitetään ylitys-oikeutta vuodelle 2023. Energiatukien kohdentamisesta laitosavustusta saaville tytäryhteisöille tehdään vuoden 2023 alussa erillinen päätös-ehdotus kaupunginhallitukselle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi