Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Virkasuhteen täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 9, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-828-22

HEL 2022-015540
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttämättä jättäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 9, työavain SOTE-01-828-22

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää kaksi sosiaalityöntekijän virkaa (vakanssinumero 44974 ja 44978, toimintayksikkö 395260, työpiste 100051) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijöiden virat julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijöiden virat tulivat avoimeksi 2.5.2022.

Sosiaalityöntekijöiden virat ovat olleet julkisesti haettavana 17.10.–21.11.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdennetty avo- ja sijaishuollon aikainen vastuusosiaalityö uudessa sosiaalityön tiimissä, johon keskitetään vauvana lastensuojelun asiakuuteen tulevat lapset. Työtä vauvaperheiden kanssa tehdään systeemisen lastensuojelun työotteella. Työ on vaativaa lastensuojelun sosiaalityötä, jota tehdään suhdeperustaisesti ja se sisältää verkostotyötä muiden vauvaperheille tarkoitettujen palveluiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, valmiutta itseohjautuvaan työskentelyyn sekä kehittämismyönteistä asennetta.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin lastensuojelun ja vauvaperhepalveluiden tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus oli yhdellä hakijalla, jonka johtavat sosiaalityöntekijät haastattelivat.

Sosiaalityöntekijöiden virat jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 11.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Maarit Koskinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 37800

maarit.koskinen@hel.fi

Päättäjä

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.