Virkasuhteen täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 9, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-828-22

HEL 2022-015540
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttämättä jättäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 9, työavain SOTE-01-828-22

Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää kaksi sosiaalityöntekijän virkaa (vakanssinumero 44974 ja 44978, toimintayksikkö 395260, työpiste 100051) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijöiden virat julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijöiden virat tulivat avoimeksi 2.5.2022.

Sosiaalityöntekijöiden virat ovat olleet julkisesti haettavana 17.10.–21.11.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdennetty avo- ja sijaishuollon aikainen vastuusosiaalityö uudessa sosiaalityön tiimissä, johon keskitetään vauvana lastensuojelun asiakuuteen tulevat lapset. Työtä vauvaperheiden kanssa tehdään systeemisen lastensuojelun työotteella. Työ on vaativaa lastensuojelun sosiaalityötä, jota tehdään suhdeperustaisesti ja se sisältää verkostotyötä muiden vauvaperheille tarkoitettujen palveluiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, valmiutta itseohjautuvaan työskentelyyn sekä kehittämismyönteistä asennetta.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin lastensuojelun ja vauvaperhepalveluiden tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus oli yhdellä hakijalla, jonka johtavat sosiaalityöntekijät haastattelivat.

Sosiaalityöntekijöiden virat jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Detta beslut publicerades 11.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Maarit Koskinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 37800

maarit.koskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.