Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian hallinto-osastolla yksiköiden päälliköille

HEL 2023-001184
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Kaupunginkanslian hallinto-osaston päälliköiden sijaisuudet 10.2.2023 alkaen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että hallinto-osaston päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Hallintomenettely, hallintopäällikkö

 1. sijaisena johtava asiantuntija, hallintomenettelyn tuki
 2. sijaisena johtava asiantuntija, Ahjo-järjestelmän kehittäminen

Oikeuspalvelut, kaupunginlakimies

 1. sijaisena johtava kaupunginasiamies, rakentaminen ja vahingonkorvaukset -tiimi
 2. sijaisena johtava kaupunginasiamies, hallinto ja palvelussuhteet -tiimi
 3. sijaisena johtava kaupunginasiamies, sopimukset ja hankinnat -tiimi
 4. sijaisena johtava kaupunginasiamies, yhteisöt ja verot -tiimi

Tiedonhallinta, tiedonhallintapäällikkö

 1. sijaisena johtava asiantuntija, informaatiopalvelut
 2. sijaisena johtava asiantuntija, kaupunginarkisto
 3. sijaisena johtava asiantuntija, asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjaus

Virastopalvelu, virastopalvelupäällikkö

 1. sijaisena palveluesimies, virastopalvelu
 2. sijaisena palveluesimies, kokous- ja turvapalvelu

Hallintopalvelu, henkilöstöpäällikkö

 • sijaisena HR-partner

Hallintopalvelu, talouspäällikkö

 • sijaisena taloussuunnittelija

Tämä päätös on voimassa 10.2.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa hallintojohtajan 30.4.2021 tekemän päätöksen § 10.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian hallinto-osaston päälliköiden sijaistuspäätöstä päivitetään siten, että päätökseen lisätään kanslian hallintopalvelun HR-tiimin ja taloustiimin päälliköiden sijaiset. Hallintopalvelu siirrettiin 1.9.2022 lukien kaupunginkanslian hallinto-osastolle kansliapäällikön 22.6.2022 143 § hyväksymällä muutoksella kaupunginkanslian toimintasääntöön.

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaistusjärjestyksestä. Hallinto-osaston päälliköiden sijaistuspäätöstä on päivitetty edellisen kerran 30.4.2021 § 10 kaupunginlakimiehen sijaistuksien osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Päättäjä

Kirsi Remes
hallintojohtaja