Ohje, sairaus- ja työtapaturmapoissaolot

HEL 2023-001382
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot -ohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Ohjeen päivityksessä on otettu huomioon sairausvakuutuslain 1.1.2023 voimaan tulleet osasairauspäivärahaa koskevat muutokset, jotka samalla ovat parantaneet ja laajentaneet osasairauspoissaolon hyödynnettävyyttä. Ohjetta on päivitetty lisäksi Sarastia365HR-järjestelmän käyttöönotosta johtuneiden ilmoitus- ja hakumenettelyohjeiden muutosten osalta sekä arkaluonteisten asiakirjojen tietoturvallista käsittelyprosessia koskevilta osin. Lisäksi ohjeen tekstiä on paikoin täsmennetty sekä muun muassa kaupungin intrauudistuksen yhteydessä vanhentuneita linkkejä on uudistettu.

Tämä ohje korvaa 23.11.2021 annetun samannimisen ohjeen. Ohje tulee voimaan päätöspäivästä ja on voimassa toistaiseksi.

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot -ohje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.