Määrärahan myöntäminen vuodelle vuodelle 2023, Helsingin vammaisneuvosto

HEL 2023-001785
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Määräraha vuodelle 2023, vammaisneuvosto

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan kohdalta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 12 000 euroa vammaisneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010303). Lisäksi hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 29.02.2024 mennessä.

Päätöksen perustelut

Vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten ja -yhteisöjen lakisääteinen vaikuttamistoimielin.

Vammaisneuvosto antaa lausuntoja ja kannanottoja kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja palvelujen kannalta. Neuvostossa eri vamma- ja pitkäaikaissairausryhmiä edustavat yhdistysedustajat, kaupungin eri toimialojen asiantuntijat ja luottamushenkilöt pohtivat vammaisia kuntalaisia koskevia asioita ja etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään, saavutettavaan sekä nykyistä yhdenvertaisempaan ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vammaisneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vammaisneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vammaisneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 12 000 euroa vuodelle 2023. Määrärahalla katetaan vammaisneuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista sekä tilaisuuksien tulkkauksista, videoinneista ja tallenteiden tekstityksistä aiheutuvia kuluja. Tämän lisäksi määrärahalla toteutetaan Helsingin vammaisneuvoston yhteistyötä pitkäaikaissairaus- ja vammaisyhdistysten, kaupungin toisten vaikuttamistoimielinten, kaupungin toimialojen sekä pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen kanssa. Vuonna 2023 seurataan mm. Sotepe-palvelujen toteutumista ja edistetään vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta työllistymisessä, esteettömässä asumisessa ja liikkumisessa. Asiakasosallisuutta vahvistetaan kaupungin sosiaali-, terveys-, ja vammaispalveluiden järjestämisessä, hankinnoissa ja kilpailutuksissa. Vammaisneuvoston järjestämissä läsnä- ja etätilaisuuksissa varmistetaan esteettömyys ja saavutettavuus varaamalla paikalle yleisavustaja, induktiosilmukka, kirjoitustulkkaus sekä viittomakielen tulkkaus.

Vuonna 2022 määrärahaa oli myönnetty 10 000 euroa, josta käytettiin yhteensä 9.827,54 euroa.

Kansliapäällikkö päätti 18.1.2023 § 9 vahvistaa vuoden 2023 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Päätös tullut nähtäväksi 24.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Päättäjä

Kirsi Remes
hallintojohtaja

Liitteet (pdf)

2. Vammaisneuvosto toimintakertomus v2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.