Yhdistyksen kokoukset vuonna 2023, Sydkustens landskapsförbund r.f.

HEL 2023-001952
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 42 §

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuosikokouksen edustajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2023 varsinaiseen vuosikokoukseen seuraavat henkilöt:

 Edustaja
 Henkilökohtainen varaedustaja
1. Simon Bergman (SDP)
 Peter Saramo (SDP)
2. Bicca Olin (Vihr.)
 Tekla Kosonen (Vihr.) 
3. Harry Bogomoloff (Kok.)
 Daniel Sazonov (Kok.) 
4. Arja Karhuvaara (Kok.)
 Maaret Castrén (Kok.)
5. Runa Ismark (RKP)
 Joel Sundström (RKP) 
6. Kristian Wahlbeck (RKP)
 Morris Liemola (RKP) 
7. Ted Urho (RKP)
 Tyko Hertzberg (RKP) 
8. Alex Fagerström (Vas.)
 Stina Sjöblom (Vas.)
9. Carita Sipilä (PS)
 Marika Sorja (PS) 
10.
 

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jussi Halla-ahon ehdotuksesta valita edustajaksi Carita Sipilän ja varaedustajaksi Marika Sorjan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2023 varsinaiseen vuosikokoukseen seuraavat henkilöt:

 Edustaja
 Henkilökohtainen varaedustaja
1. Simon Bergman (SDP)
 Peter Saramo (SDP)
2. Bicca Olin (Vihr.)
 Tekla Kosonen (Vihr.) 
3. Harry Bogomoloff (Kok.)
 Daniel Sazonov (Kok.) 
4. Arja Karhuvaara (Kok.)
 Maaret Castrén (Kok.)
5. Runa Ismark (RKP)
 Joel Sundström (RKP) 
6. Kristian Wahlbeck (RKP)
 Morris Liemola (RKP) 
7. Ted Urho (RKP)
 Tyko Hertzberg (RKP) 
8. Alex Fagerström (Vas.)
 Stina Sjöblom (Vas.)
9.
 
10.
 
Sulje

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 5.4.2023 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Karjaalla 19.4.2023 pidettävään vuosikokoukseen. Kokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä enintään 10 edustajaa. Helsinki nimeää enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu 9.2.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.