Valtuustoaloite, Wilma-järjestelmään samat toiminnallisuudet ruotsinkielisille oppilaille

HEL 2023-002425
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 206 §

Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite Wilma-järjestelmään samat toiminnallisuudet ruotsinkielisille oppilaille

Helsingin kaupunginvaltuusto

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Nora Grotenfelt ja 38 muuta valtuutettua esittävät, että Wilma-järjestelmään ohjelmoidaan samat toiminnallisuudet
ruotsinkielisille kuin suomenkielisille oppilaille.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Esitetty aloitevastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Oppilashallintojärjestelmä Primukseen ja sen käyttöliittymä Wilmaan on toteutettu pääosin samat toiminnot molemmille kieliryhmille. Ruotsinkielisellä perusopetuksella on joitakin käytäntöjä, jotka poikkeavat suomenkielisestä perusopetuksesta. Järjestelmän kehittämistä varten on yksi, yhteinen työryhmä.

Wilman toiminnot ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet” ja ”Kurinpitotoimenpide” ovat olleet kehityksessä ja testauksessa suomenkielisen perusopetuksen puolella. Toiminnoista ja niiden soveltuvuudesta on keskusteltu ruotsinkielisen perusopetuksen kanssa. Toiminto ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet” on otettu käyttöön ruotsinkielisessä perusopetuksessa 29.9.2022. Toiminnon ”Kurinpitotoimenpide” ominaisuuksia ja soveltuvuutta käydään parhaillaan läpi sekä suomen- että ruotsinkielisen perusopetuksen kanssa. Toimintoa on koekäytetty osassa suomenkielisiä kouluja. Mikäli koekäyttö onnistuu, toiminto vakiinnutetaan sekä suomen- että ruotsinkielisen Wilman toimintoihin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sulje

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 479

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.05.2023 § 98

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta samojen toiminnallisuuksien lisäämisestä ruotsinkielisille oppilaille Wilma-järjestelmään seuraavan lausunnon:

Oppilashallintojärjestelmä Primukseen ja sen käyttöliittymä Wilmaan on toteutettu pääosin samat toiminnot molemmille kieliryhmille. Ruotsinkielisellä perusopetuksella on joitakin käytäntöjä, jotka poikkeavat suomenkielisestä perusopetuksesta. Järjestelmän kehittämistä varten on yksi, yhteinen työryhmä.

Wilman toiminnot ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet” ja ”Kurinpitotoimenpide” ovat olleet kehityksessä ja testauksessa suomenkielisen perusopetuksen puolella. Toiminnoista ja niiden soveltuvuudesta on keskusteltu ruotsinkielisen perusopetuksen kanssa. Toiminto ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet” on otettu käyttöön ruotsinkielisessä perusopetuksessa 29.9.2022. Toiminnon ”Kurinpitotoimenpide” ominaisuuksia ja soveltuvuutta käydään parhaillaan läpi sekä suomen- että ruotsinkielisen perusopetuksen kanssa. Toimintoa on koekäytetty osassa suomenkielisiä kouluja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Sami Tikkanen, Tietojärjestelmäpäällikkö:

sami.tikkanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi