Valtuustoaloite, Wilma-järjestelmään samat toiminnallisuudet ruotsinkielisille oppilaille

HEL 2023-002425
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 206 §

Ledamoten Nora Grotenfelts motion om att ge de svenskspråkiga eleverna samma funktioner i systemet Wilma som de finskspråkiga

Helsingfors stadsfullmäktige

Framställning

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Nora Grotenfelt och 38 andra ledamöter föreslår att samma funktioner i systemet Wilma programmeras för de svenskspråkiga eleverna som för de finskspråkiga.

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svarsförslaget stämmer överens med nämndens utlåtande.

Både i elevförvaltningssystemet Primus och dess användargränssnitt i Wilma har huvudsakligen samma funktioner införts för de bägge språkgrupperna. Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har viss praxis som avviker från den finskspråkiga grundläggande utbildningens. Det finns en gemensam arbetsgrupp för utveckling av systemet.

Wilmafunktionerna ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet” (åtgärder för att ingripa i frånvaro) och ”Kurinpitotoimenpide” (disciplinär åtgärd) har utvecklats och testats inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Funktionerna och deras lämplighet har diskuterats med den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Funktionen ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet” (åtgärder för att ingripa i frånvaro) har tagits i bruk i den svenskspråkiga utbildningen den 29 september 2022. Både inom den finsk- och den svenskspråkiga grundläggande utbildningen håller man som bäst på att gå igenom egenskaperna och tillämpligheten hos funktionen ”Kurinpitotoimenpide” (disciplinär åtgärd). Funktionen har använts på prov i en del av de finskspråkiga skolorna. Om provanvändningen lyckas, kommer funktionen att befästas i Wilma både på finska och svenska.

Enligt 30 kap. 11 § 2 och 4 mom. i förvaltningsstadgan besvarar stadsstyrelsen en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter och förelägger fullmäktige sitt svar.

Stäng

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 479

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.05.2023 § 98

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta samojen toiminnallisuuksien lisäämisestä ruotsinkielisille oppilaille Wilma-järjestelmään seuraavan lausunnon:

Oppilashallintojärjestelmä Primukseen ja sen käyttöliittymä Wilmaan on toteutettu pääosin samat toiminnot molemmille kieliryhmille. Ruotsinkielisellä perusopetuksella on joitakin käytäntöjä, jotka poikkeavat suomenkielisestä perusopetuksesta. Järjestelmän kehittämistä varten on yksi, yhteinen työryhmä.

Wilman toiminnot ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet” ja ”Kurinpitotoimenpide” ovat olleet kehityksessä ja testauksessa suomenkielisen perusopetuksen puolella. Toiminnoista ja niiden soveltuvuudesta on keskusteltu ruotsinkielisen perusopetuksen kanssa. Toiminto ”Poissaoloihin puuttumisen toimenpiteet” on otettu käyttöön ruotsinkielisessä perusopetuksessa 29.9.2022. Toiminnon ”Kurinpitotoimenpide” ominaisuuksia ja soveltuvuutta käydään parhaillaan läpi sekä suomen- että ruotsinkielisen perusopetuksen kanssa. Toimintoa on koekäytetty osassa suomenkielisiä kouluja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Sami Tikkanen, Tietojärjestelmäpäällikkö:

sami.tikkanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.09.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Katja Rimpilä, stadssekreterare, telefon: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi