Palkkio, toiminnan koordinointiin liittyvä palkkion maksaminen, Iso Iiluoto, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-002479
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Palkkion maksaminen, Iso Iiluoto toiminnan koordinointi

Henkilöstöpolitiikan johtaja

Päätös

Henkilöstöpolitiikan johtaja päätti maksaa kaupunginkanslian virastopalvelut -yksikössä työskentelevälle Jan Björkmanille Helsingin kaupungin virkistyspaikan Iso Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä 800,00 euron kuukausittaisen palkkion ajalla 15.4. - 14.10.2023.

Palkkio maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston vastuullinen työnantaja -yksikön tulosbudjetista sisäiseltä tilaukselta 1836200009.

Päätöksen perustelut

Jan Björkman hoitaa erillisenä tehtävänä virkistyspaikka Iso Iiluodon toiminnan koordinoinnin, toimii kaupunginkanslian yhteyshenkilönä ja ohjaa saari-isännän työtä yhteistyössä hoitokunnan kanssa. Tästä työstä hänelle maksetaan palkkio toimintakaudelta.

Vastuunjakotaulukossa on kuvattu vuokranantajan (kaupunkiympäristö) ja vuokralaisen (kaupunginkanslia) vastuut.

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Päättäjä

Asta Enroos
henkilöstöpolitiikan johtaja

Liitteet (pdf)

1. Iiluoto vastuunjakotaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.