Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityö/jälkihuolto, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-35-23

HEL 2023-002502
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, idän aikuissosiaalityö/jälkihuolto, SOTE-01-35-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Idän aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 44988, toimintayksikkö 395660, työpiste 100141/jälkihuollon sosiaalityö 3) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 16.01.2023.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana 16.01.-30.01.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijä työskentelee lastensuojelun jälkihuollossa olevien asiakkaiden kanssa tehden suunnitelmallista sosiaalityötä. Työhön kuuluu muun muassa sosiaalityön suunnitelmien laatimista, työskentelyä moniammatillisissa verkostoissa sekä rakenteellista sosiaalityötä. Jälkihuoltotyötä tehdään systeemisessä viitekehyksessä ja työskentelyssä korostuu tiivis tiimityöskentely, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Jälkihuoltotyössä korostuu lastensuojelun asiantuntemus.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää sosiaalityön kokemusta, lapsiperheiden sosiaalihuollon tai lastensuojelun tuntemusta. Hyvää työn hallintaa, hyviä yhteistyötaitoja sekä hyviä ammatillisia valmiuksia asiakkaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja muun palveluverkoston hyödyntämiseen asiakastyössä.

Hakijalta edellytettiin hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luettiin aikaisempi kokemus lastensuojelusta.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla. Kahdella oli lain asettama kelpoisuus sijaisuuteen. Kolme hakijaa eivät täyttäneet asetettuja kelpoisuusehtoja.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 03.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Minttu Porkka, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 35641

minttu.porkka@hel.fi

Päättäjä

Sari Tuominen
aikuissosiaalityön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.