Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityö/jälkihuolto, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-35-23

HEL 2023-002502
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, idän aikuissosiaalityö/jälkihuolto, SOTE-01-35-23

Chef för vuxensocialarbete

Päätös

Idän aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 44988, toimintayksikkö 395660, työpiste 100141/jälkihuollon sosiaalityö 3) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 16.01.2023.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana 16.01.-30.01.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijä työskentelee lastensuojelun jälkihuollossa olevien asiakkaiden kanssa tehden suunnitelmallista sosiaalityötä. Työhön kuuluu muun muassa sosiaalityön suunnitelmien laatimista, työskentelyä moniammatillisissa verkostoissa sekä rakenteellista sosiaalityötä. Jälkihuoltotyötä tehdään systeemisessä viitekehyksessä ja työskentelyssä korostuu tiivis tiimityöskentely, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Jälkihuoltotyössä korostuu lastensuojelun asiantuntemus.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää sosiaalityön kokemusta, lapsiperheiden sosiaalihuollon tai lastensuojelun tuntemusta. Hyvää työn hallintaa, hyviä yhteistyötaitoja sekä hyviä ammatillisia valmiuksia asiakkaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja muun palveluverkoston hyödyntämiseen asiakastyössä.

Hakijalta edellytettiin hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luettiin aikaisempi kokemus lastensuojelusta.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla. Kahdella oli lain asettama kelpoisuus sijaisuuteen. Kolme hakijaa eivät täyttäneet asetettuja kelpoisuusehtoja.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Detta beslut publicerades 03.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Minttu Porkka, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 35641

minttu.porkka@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Tuominen
aikuissosiaalityön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.