Täyttömenettelyn aloittaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, toimialajohtaja

HEL 2023-004413
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 237 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran täyttömenettelyn aloittaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtajan viran täyttämiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, joka toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Nykyisen toimialajohtajan määräaikainen virkasuhde päättyy 19.12.2023. Toimialajohtajan meneillään olevan virkavapaan aikana virkaa hoidetaan sijaisjärjestelyin.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää toimialajohtajan virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi