Talousarvioennuste 2023, Helsingin kaupungin liikenneliikennelaitos HKL

HEL 2023-004472
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 19 §

Talousarvion toteutumisennuste 1/2023

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jenni Ropen ehdotuksesta.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jenni Rope: Pyydän asian pöydälle.

Asian esittelyn aikana paikalla oli asiantuntijana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta. Asiantuntija poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Johtokunta merkitsee tiedoksi liikenneliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2023.

Sulje

Yleistä

Metroliikenteessä tammi-helmikuun matkustajamäärät olivat noin 40 % edellisvuotta korkeammat, mutta maaliskuun matkustajamäärien ennustetaan hieman tasaavan kasvua. Viime vuoden vastaavana ajankohtana matkustajamäärät olivat vuoden alhaisimpia ja kasvoivat voimakkaasti maaliskuun mittauksessa. Taso on edelleen noin 15 % koronaa edeltävää aikaa alhaisempi. Metroliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet suhteessa edellisvuoteen mm. Matinkylä - Kivenlahti -osuuden käyttöönoton myötä. Kehitys noudattaa pääsääntöisesti koko HSL-alueen joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitystä.

Metroliikenne on toiminut alkuvuonna hivenen supistetulla liikennetarjonnalla, joka jatkunee kesäliikenteeseen saakka. Kuljettajaresursseista on edelleen aiheutunut jonkin verran ajamattomia lähtöjä, mutta yleistilanne on viime aikoina parantunut uusien valmistuneiden kuljettajien myötä. Kuljettajatilanteen vakauttamiseksi metroliikenteen operointia HKL:lle tuottava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) jatkaa täydentävien kuljettajakurssien järjestämistä.

Metrojunakaluston osalta M100-sarjan peruskorjaus on valmistunut. Peruskorjaus mahdollistaa 1980-luvun alussa käyttöönotettujen M100-junien liikennöinnin 2030-luvulle saakka. M200-sarjan junien peruskorjaus on alkanut ja kestää ensi vuoden syksyyn. Kaupunkiliikenneyhtiön kalustokunnossapidon kehittämisessä on varauduttu nykyistä liikennöintiä tiheämmän vuorovälin edellyttämään kaluston käytettävyystavoitteen kasvuun. Metrovarikon kaluston vara- ja vaihto-osatuotannon käyttöön tulevan laajennusosan toteutuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti mahdollistaen kunnossapidon suoritemäärien kustannustehokkaan kasvattamisen tulevaisuudessa. Varaosa- ja materiaalitoimitusten pidentyneet toimitusajat vaativat paikoin erityistä seurantaa ja huomiota.

Helsingin kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 lopussa hyväksytyn metron junakulunvalvontajärjestelmän uusimishankkeen (METKA) hankesuunnitelma on alkuvuodesta hyväksytty myös Espoon kaupunginvaltuustossa. HKL, Espoon kaupunki, Länsimetro Oy ja Kaupunkiliikenneyhtiö allekirjoittivat hankkeen toteutusvaiheen yhteistyösopimuksen 3.4.2023. Hankkeen edellyttämien hankintojen valmistelu etenee ja hankintaprosessit käynnistyvät kevään aikana kestäen noin puolitoista vuotta.

Yleinen kustannustason nousu ja HSL:n taloustilanteen haasteellisuus ovat edelleen korostetussa seurannassa investointeihin liittyen. Viimeaikaiset markkinatilanteen muutokset ovat kasvattaneet epävarmuuksia laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien investointien toteuttamisessa. Punos-hanketta valmistellut konsortio ilmoitti alkuvuodesta luopuvansa Helsingin Itäkeskuksen bussiterminaalin paikalle suunnitellun Jokerikorttelin toteuttamisesta.

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin ja lippuhallin sekä Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien, lippuhallin ja kävelytunnelien perusparannustyöt etenevät ja valmistuvat kesällä 2023. Molemmissa hankkeissa aseman teknisten järjestelmien lähtötietojen puutteellisuus on aiheuttanut ennakoitua enemmän selvittelytyötä ja viiveitä toteutuksessa.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Liikenneliikelaitoksella on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta ja tavoitteita kuvaavaa mittaria vuodelle 2023:

  • HKL:n talous pysyy tasapainossa
    • Tilikauden tulos on vähintään nolla
  • Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta
    • Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa 4,11
  • Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta
    • Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä 99,85 %

Sitovien tavoitteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Käyttötalous

Tilikauden tulosennuste on 3,0 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa budjettia huonompi.

Liikevaihto 156,2 milj. euroa on budjetin tasolla. Liikevaihdon eristä kaupungin tuki on ennusteessa 10,6 milj. euroa eli 4,6 milj. euroa budjetoitua suurempi. Tukea nostaa budjetoidusta erityisesti korkotason nousu. Myös Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin uudelleenrakentamiseen liittyvä liukuportaan alaskirjaus 1,2 milj. euroa on huomioitu kaupungin tuen ennusteessa. Liukuportaan alaskirjauksen johdosta HKL:n johtokunta on hakenut ylitysoikeutta kaupungin suoraan tukeen (9.3.2023, § 13). Rahoituskulujen kehittymistä seurataan ja tarvittaessa varaudutaan hakemaan ylitysoikeutta talousarvion sitovalle kohdalle 3 10 06 (Tuki HKL-liikelaitokselle) myös näiden johdosta.

Metron liikennöintikorvaustulojen ennuste on 61,9 milj. euroa eli 1,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Sähkön hinta on toteutumassa matalampana kuin budjetissa ennakoitiin, ja tämä vaikuttaa myös tuloihin, koska korvausten yksikköhintojen indeksimuutos on jäämässä odotettua pienemmäksi.

Muista liikevaihdon eristä myös HSL:ltä laskutettava infrakorvaus sekä kunnossapitolaskutus Länsimetro Oy:ltä arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmäksi. Sähkön ja lämmityksen kustannukset ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä ja tämä vaikuttaa myös laskutukseen HSL:ltä ja Länsimetro Oy:ltä.

Menoissa suurin erä on alihankintamenot Kaupunkiliikenne Oy:ltä 109,0 milj. euroa. Alihankintamenoja on toteutumassa 4,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän, suurimpana syynä ennustettu sähkö- ja lämmitysmenojen toteutuminen budjetoitua pienempänä.

Poistoja ennustetaan toteutuvan 32,9 milj. euroa eli 1,8 milj. euroa budjettia enemmän. Isoin muutos budjettiin on Kampin metroaseman peruskorjauksen yhteydessä tehtävä liukuportaan alaskirjaus, joka nostaa vuoden 2023 poistoennustetta.

Korkokuluja on toteutumassa 11,0 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Investoinnit

Vuoden 2023 investointiennuste on 62,7 milj. euroa, joka on 12,7 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Suurimmat investoinnit ovat Hakaniemen metroaseman pohjoisosan peruskorjaus 4,8 milj. euroa, Sörnäisten metroaseman peruskorjaus 4,4 milj. euroa, metroradan raidevirtapiirien korvausinvestointi 3,9 milj. euroa, Hakaniemen metron sähkönsyöttöaseman uusiminen 3,7 milj. euroa ja M200-metrojunien peruskorjaus 3,2 milj. euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi