Talousarviomääräraha vuonna 2023, määrärahojen myöntäminen ja sitovien alakohtien sisäiset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-005265
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 138 §

Eräiden vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirtäminen ja ylitysoikeuden myöntäminen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto siirsi vuoden 2023 sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdista:
euroa
 
 
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kylkn käytettäväksi
 
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen 
-1 000 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kylkn käytettäväksi
-1 000 000
8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi
 
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta
-6 500 000
8 10 Suuret liikennehankkeet, kylkn käytettäväksi
 
8 10 01 Kruunusillat
 
8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen
-6 500 000
8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät
-1 000 000
 
 
Siirretään talousarviokohtaan:
 
 
 
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kylkn käytettäväksi
+16 000 000

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämiseen liittyvästä omaisuuden siirrosta johtuen kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2023 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta
euroa
8 06 Arvopaperit
 
8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi
+15 090 500

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirto

Talousarviovuoden 2023 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion sitova määrärahakohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, 16,0 miljoonalla eurolla. Vuoden 2023 talousarviossa määrärahaa on käytettävissä 13,5 miljoonaa euroa sekä vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,432 miljoonaa euroa.

Esitetyllä 16,0 miljoonan euron määrärahasiirrolla mahdollistetaan 11 kohteen täydennysrakentaminen (n. 52 000 kem2), johon kohdistuu yhteensä 8,6 milj. euroa. Lisäksi määrärahaa tarvitaan strategiseen maanhankintaan yhteensä 3,3 miljoonaa euroa ja asemakaavojen toteuttamisen edellyttämään hankintaan yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Määrärahasiirron jälkeen määrärahaa on vuonna 2023 käytettävissä yhteensä 29,932 miljoonaa euroa.

Maanhankintamäärärahalla vastataan kaupunkistrategian ja AM-ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen sekä asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakauman toteuttamiseen. Maanhankintaa tehdään entistä enemmän täydennysrakentamisen edistämiseksi. Täydennysrakentamisen edistämiseksi hankittava maa on jo kertaalleen kaavoitettua maata ja sen hankintakustannukset ovat moninkertaiset raakamaahan verrattuna. Täydennysrakentamisen edistämiseksi tehtävät hankinnat ovat kaupungille myös taloudellisesti perusteltuja.

Maanhankintamäärärahojen käyttämiseen liittyy kuitenkin normaalista investointien suunnittelusta poiketen merkittäviä epävarmuuksia, jotka johtuvat osaksi asemakaavojen voimaantuloon liittyvistä epävarmuuksista mutta erityisesti myös siitä, että hankintaa tehdään silloin kun myyjällä on tahtotila maata myydä. Näin ollen hankintakohteiden toteuttamisen priorisointia joudutaan tarkastelemaan vuoden aikana jatkuvasti uudelleen. Tällöin hankintatarpeet saattavat aikaistua tai siirtyä seuraaville vuosille. Koska vuonna 2023 infrarakentamiseen varattuja määrärahoja jää käyttämättä, on edellä esitetty huomioiden, ja etenkin tässä rakentamisen suhdannetilanteessa perusteltua edistää pääasiassa Ara-rahoitteisten täydennysrakentamishankkeiden toteuttamista siten, että käyttämättä jääviä määrärahoja siirretään näiden vuokraoikeuksien hankintaan. Lisäksi on tarve siirtää rahoja joiltain osin tälle vuodelle suunnittelemattomien tai aiemmin vielä päättämättä olleiden hankkeiden maanhankintatarpeita varten.

Pääosa täydennysrakentamiskohteista on jo varattu toteuttajille, joista keskeisimpänä toimijana on Helsingin kaupungin Att, joka toteuttaa hankkeita Hekalle ja Hasolle. Hankittavat vuokraoikeudet sijoittuvat lähes kokonaan Helsingin itäosiin ja Raide-Jokerin varrelle. Lisäksi määrärahojen siirrolla mahdollistetaan mm. kuluvan vuoden aikana tarpeelliseksi tulleen pohjoisbaanan Malmin oikaisun maanhankinta, helpotetaan ja edistetään Mellunmäen metroaseman ja Laajasalon ostokeskuksen ympäristöjen kehittämistä sekä mahdollistetaan joidenkin yleisten alueiden ennakoimaton hankinta sekä yleisen rakennuksen tontin hankinta kaupungille palveluverkon väistötilojen ja tulevaisuuden tarpeiden järjestämistä varten.

Talousarvion sitovan määrärahakohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, ylitystarve on mahdollista kattaa muilta talousarviokohdilta käyttämättä jäävistä määrärahoista. Määräraha esitetään siirrettävän talousarviokohdista 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta, kaupunginhallituksen käytettäväksi sekä kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitetun talousarviokohdan 8 10 01 Kruunusillat alakohdista 8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen ja 8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sitovien kohtien siirto on mahdollista, koska määrärahaa jää käyttämättä alakohdittain seuraavasti:

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, on osoitettu 18,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 1,0 miljoonaa euroa johtuen useiden hankkeiden aikatauluepävarmuuksista.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa on osoitettu 0,9 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 1,0 miljoona euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 1,0 miljoona euroa hankkeiden viivästyksistä johtuen.

8 08 02 04 Kruunuvuorenranta, kaupunginhallituksen käytettäväksi on osoitettu 14,6 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 6,0 miljoonaa euroa. Kruunuvuorenrannan projektialueen katujen määrärahaa ennustetaan käytettävän 14,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 6,6 miljoonaa euroa Stansvikinkallion ja Stansvikintien rakentamisen viivästyksistä johtuen sekä Linnanrakentajantien pohjoisosan sekä Itäväylän ylittävän sillan rakentamisen siirtyessä vuodelle 2024.

8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen, on osoitettu 16,6 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 6,5 miljoonaa euroa. Kruunusiltoihin liittyvän esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä 6,6 miljoonaa euroa johtuen Hakaniemenrannan vesilupapäätöksen viivästymisestä.

8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät on osoitettu 31,0 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 7,1 miljoonaa euroa. Kruunusiltoihin liittyvien katujen ja esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä 3,9 miljoonaa euroa johtuen Hakaniemen sillan suunnittelun viivästymisestä.

Ylitysoikeuden myöntäminen

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämiseen liittyvän omaisuuden siirrosta johtuva vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitys.

Kaupunginvaltuusto on 1.6.2022 hyväksynyt DigiHelsinki Oy:n perustamisen. Kaupunki on päätökseen liittyen sitoutunut luovuttamaan apporttiluovutuksena aloittavalle yhtiölle digitaalisen perustan nettobudjetoidut toiminnot, jonka vastikkeeksi kaupunki on saanut DigiHelsinki Oy:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita.

Apporttiluovutuksen piiriin kuuluivat muun muassa alkavan taseen käyttöomaisuus, joka koostui työasemista, lähiverkon laitteista, omistetusta vanhasta runkoverkosta, runkoverkkoinvestoinneista sekä muutosohjelman käyttöomaisuudesta. Apporttiluovutuksessa omaisuuserät siirtyivät yhtiölle kirjanpitoarvosta. Siirtyvän apporttiomaisuuden kirjanpidolliseksi arvoksi on määritetty vuoden 2023 alussa 15 090 500 euroa, jonka vastineeksi kaupunki saisi 30 181 kappaletta yhtiön osakkeita. Apporttiluovutuksen lopullinen arvo ja osakkeiden määrä varmistuu välitilinpäätökseen mennessä.

Talousarviokohdan 8 06 arvopaperit, Khn käytettäväksi vuoden 2023 määräraha on 20 420 000 euroa, joka tulisi saada ylittää enintään 15 090 500 eurolla johtuen kaupungin tekemistä DigiHelsinki Oy:n osakemerkinnöistä.

Kaupunki merkitsee DigiHelsinki Oy:öön siirtynyttä omaisuutta vasten yhtiön osakkeita enintään 15,1 milj. eurolla. Kaupungin investointimenoihin aiheutuu enintään 15,1 milj. euron suuruinen ylitys. Siirtyvien omaisuuserien arvot tarkentuvat lopullisesti vuoden 2023 välitilinpäätöksen valmistumiseen mennessä.

Osakkeiden merkintähinta tulee käsitellä kirjanpidollisesti talousarviomäärärahan käyttönä. Osakkeiden merkintähintaa vastaava ylitys tulisi myöntää talousarvion kohtaan 8 06 02 Muut kohteet kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Määräraha ylitys saa olla enintään 15 090 500 euroa.

Sulje

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 372

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2023 sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdista:
euroa
 
 
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kylkn käytettäväksi
 
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen 
-1 000 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kylkn käytettäväksi
-1 000 000
8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi
 
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta
-6 500 000
8 10 Suuret liikennehankkeet, kylkn käytettäväksi
 
8 10 01 Kruunusillat
 
8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen
-6 500 000
8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät
-1 000 000
 
 
Siirretään talousarviokohtaan:
 
 
 
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kylkn käytettäväksi
+16 000 000

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämiseen liittyvästä omaisuuden siirrosta johtuen kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2023 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta
euroa
8 06 Arvopaperit
 
8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi
+15 090 500
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.05.2023 § 249

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuoden 2023 talousarvion sitovien talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talousarviokohdista

8 01 03
Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen
 
8 01 03 01
Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen
1,0 milj. euroa
8 03 03
Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa
1,0 milj. euroa
8 08
Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
 
8 08 02 04
Kruunuvuorenranta
6,5 milj. euroa
8 10 01
Kruunusillat
 
8 10 01 02
Liittyvä esirakentaminen
6,5 milj. euroa
8 10 01 03
Liittyvät kadut ja liikenneväylät
1,0 milj. euroa

Siirretään talousarviokohtaan

8 01 01
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset
16,0 milj. euroa
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi

Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357

hanna.mikkola@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi