Talousarviomääräraha vuonna 2023, määrärahojen myöntäminen ja sitovien alakohtien sisäiset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-005265
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 138 §

Överföring av anslag från vissa bindande budgetmoment i 2023 års budget och beviljande av överskridningsrätt

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige överförde anslag från bindande budgetmoment i 2023 års budget till andra användningsändamål enligt följande:

Från budgetmoment:
euro
 
 
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition
 
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara
-1 000 000
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition
-1 000 000
8 08 Byggande av infrastruktur i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
 
8 08 02 04 Kronbergsstranden
-6 500 000
8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
 
8 10 01 Kronbroarna
 
8 10 01 02 Sammanhängande grundberedning
-6 500 000
8 10 01 03 Sammanhängande gator och trafikleder
-1 000 000
 
 
Överförs till budgetmomentet:
 
 
 
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition
+16 000 000

På grund av en överföring av egendom i anknytning till bolagisering av den nettobudgeterade verksamheten inom stadskansliets enhet Digital grund berättigade stadsfullmäktige stadsstyrelsen att överskrida anslagen i 2023 års budget med högst följande belopp:

Budgetmoment
euro
8 06 Värdepapper
 
8 06 02 Övrigt, till stadsstyrelsens disposition
+15 090 500

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Överföring av anslag från bindande budgetmoment

Under budgetåret 2023 uppstod ett behov av att överskrida anslaget i det bindande budgetmomentet 8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition, med 16,0 miljoner euro. Anslaget i 2023 års budget uppgick till 13,5 miljoner euro och dessutom fanns 0,432 miljoner euro i oanvända anslag från en överskridningsrätt som beviljats 2022.

Den föreslagna överföringen av anslag på 16,0 miljoner euro möjliggör kompletteringsbyggande i elva objekt (ca 52 000 m² vy), till vilka det allokeras totalt 8,6 miljoner euro. Dessutom behövs ett anslag på totalt 3,3 miljoner euro för strategiska markförvärv och ett anslag på totalt 4,1 miljoner euro för förvärv som behövs för att verkställa detaljplaner. Efter anslagsöverföringen uppgår de anslag som står till förfogande år 2023 till totalt 29,932 miljoner euro.

Anslaget för markförvärv bidrar till att staden kan uppnå sitt bostadsproduktionsmål och bostadsproduktionens fördelning mellan finansierings- och besittningsformer i enlighet med stadsstrategin och BM-programmet. Staden förvärvar allt mera mark för att främja kompletteringsbyggande. Den mark som anskaffas för kompletteringsbyggande har redan planlagts och kostnaderna för att anskaffa sådan mark är mångdubbelt högre jämfört med förvärv av mark som inte har planlagts. Ur stadens synvinkel är det ekonomiskt motiverat att göra förvärv för att främja kompletteringsbyggande.

Till skillnad från normal planering av investeringar påverkas användningen av markförvärvsanslag dock av avsevärda osäkerhetsmoment som beror dels på osäkerhetsfaktorer i samband med ikraftträdande av detaljplaner, men i synnerhet även på att staden köper mark när försäljaren vill sälja den. Således är det nödvändigt att staden kontinuerligt undersöker prioriteringen av förvärvsobjekt under årets lopp. Då kan behoven av förvärv eventuellt tidigareläggas eller senareläggas. Eftersom de anslag som reserverades för byggande av infrastruktur år 2023 förblir oanvända, är det motiverat, med beaktande det som framställs ovan, och i synnerhet i detta konjunkturläge inom byggnad, att främja bygget av i huvudsak ARA-finansierade kompletteringsbyggnadsprojekt så att de anslag som förblir oanvända överförs till förvärv av sådana arrenderätter. Dessutom behöver staden överföra pengar till markförvärv för projekt som delvis inte har planerats för i år eller som man inte fattat beslut om tidigare.

Största delen av kompletteringsbyggnadsprojekten har fått en byggherre. Av dessa är Helsingfors stads bostadsproduktion den viktigaste aktören. Bostadsproduktionen genomför projekt för Helsingfors stads bostäder Ab och Helsingin asumisoikeusasunnot. Nästan alla de arrenderätter som ska förvärvas ligger i östra Helsingfors och längs Jokerbanan. Överföringen av anslag gör det även möjligt att bland annat förvärva mark för att räta ut norra banan i Malm, vilket blev nödvändigt under det nuvarande året, underlätta och främja utvecklingen av omgivningarna kring Mellungsbacka metrostation och Degerö köpcentrum. Dessutom möjliggörs oförutsedda förvärv av några allmänna områden och förvärv av en tomt för allmänna byggnader för att ordna tillfälliga lokaler för stadens servicenätverk och framtida behov.

Behovet av att överskrida anslaget i det bindande budgetmomentet 8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition, kan täckas genom överföringar av oförbrukade anslag från andra budgetmoment. Det föreslås att anslagen överförs från budgetmoment 8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara, till stadsmiljönämndens disposition, 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition, 8 08 02 04 Kronbergsstranden, till stadsstyrelsens disposition och från budgetmomentet 8 10 01 Kronbergsstranden, till stadsstyrelsens disposition, punkten 8 10 01 02 Sammanhängande grundberedning och 8 10 01 03 Sammanhängande gator och trafikleder.

Anslagen från de bindande budgetmomenten kan överföras, eftersom anslagen i undermomenten blir oförbrukade enligt följande:

På budgetmomentet 8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition, har det anvisats anslag på 18,7 miljoner euro. 1,0 miljoner euro av anslaget blir oförbrukat på grund av osäkerhetsmoment i tidsplanen för flera projekt.

På budgetmomentet 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket har det anvisats anslag på 0,9 miljoner euro och en överskridningsrätt på 1,0 miljoner euro. 1,0 miljoner euro av anslaget blir oförbrukat på grund av att projekten har försenats.

På budgetmomentet 8 08 02 04 Kronbergsstranden, till stadsstyrelsens disposition, har det anvisats anslag på 14,6 miljoner euro och en överskridningsrätt på 6,0 miljoner euro. 14,0 miljoner euro av anslaget för gator i Kronbergsstrandens projektområde beräknas bli använda. 6,6 miljoner euro av anslaget blir oförbrukat på grund av att byggandet på Stansviksberget och vid Stansviksvägen drog ut på tiden och på grund av att byggandet av Borgbyggarvägens norra del och bron över Österleden uppskjuts till år 2024.

På budgetmomentet 8 10 01 02 Sammanhängande grundberedning har det anvisats anslag på 16,6 miljoner euro och en överskridningsrätt på 6,5 miljoner euro. Av anslaget för grundberedning i samband med Kronbroarna blir 6,6 miljoner euro oförbrukat på grund av att beslutet om vattentillstånd för Hagnäskajen drog ut på tiden.

På budgetmomentet 8 10 01 03 Sammanhängande gator och trafikleder har det anvisats anslag på 31,0 miljoner euro och en överskridningsrätt på 7,1 miljoner euro. 3,9 miljoner euro av anslaget för byggandet av gator och grundberedning i samband med Kronbroarna blir oförbrukat på grund av att planering av bron i Hagnäs drog ut på tiden.

Beviljande av överskridningsrätt

Överskridning av anslag i 2023 års budget på grund av en överföring av egendom i anknytning till bolagisering av den nettobudgeterade verksamheten inom stadskansliets enhet Digital grund.

Stadsfullmäktige godkände 1.6.2022 grundandet av bolaget DigiHelsingfors Ab. I samband med beslutet har staden förbundit sig att överföra den nettobudgeterade verksamheten inom enheten Digital grund som apportöverlåtelse. Som kompensation får staden aktier i bolaget DigiHelsingfors Ab.

Till apportöverlåtelsen hörde bland annat anläggningstillgångar för den initiala balansräkningen, vilket består av arbetsstationer, enheter i det lokala nätverket, det äldre stamnät som ägs, investeringar i stamnätet och förändringsprogrammets anläggningstillgångar. Vid apportöverlåtelsen överfördes tillgångsposterna till bolaget till bokföringsvärdet. Bokföringsvärdet på apportegendomen som överförs beräknas uppgå till 15 090 500 euro i början av 2023. Som kompensation skulle staden få 30 181 stycken aktier i bolaget. Apportöverlåtelsens slutliga värde och antalet aktier bekräftas senast vid delårsbokslutet.

Anslaget för år 2023 för budgetmomentet 8 06 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposition, uppgår till 20 420 000 euro, vilket ska få överskridas med högst 15 090 500 euro med anledning av stadens teckningar av DigiHelsingfors Ab:s aktier.

Staden tecknar aktier i DigiHelsingfors Ab mot egendom som överförts till bolaget för högst 15,1 miljoner euro. Stadens investeringsutgifter överskrids med högst 15,1 miljoner euro. Det slutliga värdet på tillgångsposterna som överförs preciseras senast när delårsbokslutet för 2023 blir färdig.

I bokföringen ska aktiernas teckningspris behandlas som användning av budgetanslag. En överskridningsrätt som motsvarar aktiernas teckningspris ska beviljas för budgetmomentet 8 06 02 Övrigt, till stadsstyrelsens disposition.

Anslaget får överskridas med högst 15 090 500 euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 372

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2023 sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdista:
euroa
 
 
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kylkn käytettäväksi
 
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen 
-1 000 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kylkn käytettäväksi
-1 000 000
8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi
 
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta
-6 500 000
8 10 Suuret liikennehankkeet, kylkn käytettäväksi
 
8 10 01 Kruunusillat
 
8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen
-6 500 000
8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät
-1 000 000
 
 
Siirretään talousarviokohtaan:
 
 
 
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kylkn käytettäväksi
+16 000 000

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämiseen liittyvästä omaisuuden siirrosta johtuen kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2023 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:

Ta-kohta
euroa
8 06 Arvopaperit
 
8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi
+15 090 500
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.05.2023 § 249

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuoden 2023 talousarvion sitovien talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talousarviokohdista

8 01 03
Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen
 
8 01 03 01
Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen
1,0 milj. euroa
8 03 03
Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa
1,0 milj. euroa
8 08
Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
 
8 08 02 04
Kruunuvuorenranta
6,5 milj. euroa
8 10 01
Kruunusillat
 
8 10 01 02
Liittyvä esirakentaminen
6,5 milj. euroa
8 10 01 03
Liittyvät kadut ja liikenneväylät
1,0 milj. euroa

Siirretään talousarviokohtaan

8 01 01
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset
16,0 milj. euroa
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi

Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357

hanna.mikkola@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 20.06.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 26.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Markku Riekko, projektchef, telefon: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi