Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2023-2024, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2023-006946
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys Ry:lle maksettava avustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2023–2024

Talous- ja suunnittelujohtaja

Päätös

Talous- ja suunnittelujohtaja päätti, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys Ry:lle maksetaan perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusta lukuvuodelle 2023–2024 yhteensä 58 300 euroa (26 oppilasta).

Myönnettävä avustussumma on laskettu seuraavasti:

- Oppilaskohtainen laskennallinen avustus: 26 oppilasta á 1 200 euroa, yhteensä 31 200 euroa.

- Ryhmäkohtainen laskennallinen avustus: 1 ryhmä á 1 300 euroa, yhteensä 1 300 euroa.

- Harkinnanvarainen lisäavustus: Vuokra 25 800 euroa.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 23.5.2023 (§ 103) päättänyt perusopetus-lain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2023–2024. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 23.5.2023 (§100) valtuuttaa talous- ja suunnittelujohtajan tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

Avustusta maksetaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa ja enintään toiminnasta aiheutuvien todellisten kustannusten verran.

Avustus on tarkoitettu avustuksen saajan järjestämään perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan, jota toteutetaan opetuslautakunnan jaostoissa vuonna 2013 hyväksymän toimintasuunnitelman sekä Helsingin kaupungin ja avustuksen saajan välillä tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Koulujen tiloissa tai pihapiirissä toimivien iltapäivätoiminnanryhmien osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii välipalojen tilaamisesta ja maksatuksesta koulukohtaiselle ruokapalvelun tuottajalle.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys Ry on hakenut lukuvuoden 2023–2024 perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan 56 000 euroa avustusta 27.1.2023 päivätyllä sähköisellä avustushakemuksella 6194074. Lukuvuonna 2022–2023. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys Ry:lle myönnettiin perusopetuslain mukaisen koululaisten
iltapäivätoiminnan avustusta yhteensä 49 492 euroa.

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa koordinoi toimialan perusopetuksen palvelukokonaisuuden koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikkö. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys Ry:n toimintaan on sijoitettu lukuvuodeksi 2023–2024 26 oppilasta.

Palveluntuottajakohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja järjestämispaikkojen lukumäärän mukaan. Elokuussa tarkentuvan erityisen tuen oppilaiden lisäresurssit myönnetään harkinnanvaraisena lisäavustuksena.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys Ry on toimittanut avustushakemuksensa liitteenä seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio (vuodelle, jota hakemus koskee),
- vuokrasopimus
- yhteisön säännöt.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys Ry:tä pyydetään täydentämään hakemustaan seuraavilla puuttuvilla liitteillä:

- vahvistettu tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus (edelliseltä tilikaudelta),
- jäljennös tilintarkastuskertomuksesta (edelliseltä tilikaudelta)
- pankkiyhteystiedoista pankin ilmoitus tilinomistajasta ja

Puuttuvat liitteet pyydetään toimittamaan tilinpäätöksen valmistuttua joko sähköisen asioinnin kautta avustushakemuksen liitteeksi tai sähköpostilla osoitteeseen emmi.halmirinne@hel.fi

Edellisen vuoden avustuksen käyttö tarkistetaan toimitetusta tilinpäätöksestä tai viimeisimmästä kirjanpidonraportista, mikäli tilikausi on muu kuin kalenterivuosi.

Lukuvuodelle 2023–2024 myönnetyn avustuksen 1.erä maksetaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti elokuussa. Avustuserä maksetaan tililtä 473000. Avustuserät maksetaan enintään neljässä erässä.

Avustuksen saajan tulee noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 (§ 723) hyväksymiä avustusohjeita sekä Helsingin kaupungin ja avustuksen saajan välisessä sopimuksessa mainittuja muita ohjeita.

Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun, kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta
koskevissa asioissa.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

Jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin, kuten asettaa määräajan ehdon täyttämiselle, huolehtii maksatuksen keskeyttämisestä tai jo suoritetun avustuksen takaisinperimisestä.

Vuoden 2023 avustuksen käytöstä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee pyytämään selvityksen vuoden 2024 avustushakemuksen yhteydessä.

Päätös tullut nähtäväksi 12.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Emmi Halmirinne, ekonomiplanerare, puhelin: 09 310 39480

emmi.halmirinne@hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Päättäjä

Tero Vuontisjärvi
talous- ja suunnittelujohtaja