Virkasuhteen täyttäminen, Pihkapuiston ala-asteen koulu, määräaikainen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-456-23

HEL 2023-007181
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Pihkapuiston ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-456-23

Rehtori

Päätös

Pihkapuiston ala-asteen koulun rehtori päätti valita päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 21.4.2023 – 8.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Pihkapuiston ala-asteen koulu.Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Pihkapuiston ala-asteen koulussa, opetettavat aineet englanti ja ranska.Päätoimisen tuntiopettajan, opetettavat kielet englanti ja ranska, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 24 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 7 hakijalla. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa, joista haastatteluun saapui 5 hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat 10.5.2023 rehtori, apulaisrehtori, johtoryhmän opettajajäsen.

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla oli riittävää kokemusta opettajan tehtävästä ja kaikilla haastatelluilla oli selkeä näkemys kielten opettajan toimintakentästä. Kaikilla haastatelluilla oli kelpoisuus hakuilmoituksessa mainittuihin opetettaviin kieliin englanti ja ranska. Haastatellut olivat myös osallistuneet lisäkoulutuksiin ja erilaisiin opettajan työtä tukeviin kursseihin.Haastattelun perusteella haastattelijat nostivat vahvimmaksi hakijaksi **********

Kielten opettajan tehtävässä korostuu opetettavan aineen aineenhallinta. Tehtävä edellyttää kokemusta erilaisten oppijoiden opetus- ja kasvatustyöstä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi kielten opettaja toimii vahvassa yhteistyössä luokanopettajien kanssa, jolloin yhteistyötaidot korostuvat.Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mervi Wihuri, rehtori, puhelin: 09 310 82386

mervi.wihuri@hel.fi

Päättäjä

Mervi Wihuri
rehtori