Tutkimuslupa, The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere

HEL 2023-008043
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 49

Tutkimusluvan myöntäminen "The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere" Pro Gradu tutkimukselle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Tia-Tuulia Pitkäsen Tampereen yliopiston Pro Gradu tutkimukselle The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere.

Päätöksen perustelut

Pro Gradu- tutkimus käsittelee Helsingin ja Tampereen kaupungeissa kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals; SDGs) soveltamista ja integrointia strategisessa johtamisessa sekä ymmärtää miten paikalliset kestävän kehityksen arviot (Vountary Local Reviews) kytkeytyvät strategiseen johtamiseen ja vaikuttavatko SDG tavoitteet strategiseen johtamiseen sekä tarkastella poikkisektoraalista yhteistyötä. Tavoitteena on saada lisätietoa kahden kaupungin nykytilasta kestävän kehityksen raportoinnin ja SDG- tavoitteiden integroinnin osalta. Tutkimuskohteena ovat Helsinki ja Tampere. Helsingistä tutkimusaineistoa kerätään haastattelemalla asiantuntijoita.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä, kun käsitellään kestävän kehityksen informaation hyödyntämistä ja johtamista, sekä näiden integroimista kaupungin strategiseen johtamiseen. Tulokset voidaan nähdä hyödyllisinä myös kaupunki- ja kuntaorganisaatioiden ulkopuolella, yleisesti paikallishallinnossa, paikallishallinnon konsernirakenteissa sekä muissa julkishallinnon konteksteissa.

Tutkimushaastatteluun osallistuu kaupungin kanslian asiantuntijan lisäksi kaupunkiympäristön toimialan asiantuntija.

Kaupunkiympäristön toimiala on puoltanut tutkimusluvan myöntämistä.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle tai toimialoille.

Päätös tullut nähtäväksi 14.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mia Malin, erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 32050

mia.malin@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.