Tutkimuslupa, The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere

HEL 2023-008043
Ärendet har nyare handläggningar
§ 49

Tutkimusluvan myöntäminen "The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere" Pro Gradu tutkimukselle

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Tia-Tuulia Pitkäsen Tampereen yliopiston Pro Gradu tutkimukselle The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere.

Päätöksen perustelut

Pro Gradu- tutkimus käsittelee Helsingin ja Tampereen kaupungeissa kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals; SDGs) soveltamista ja integrointia strategisessa johtamisessa sekä ymmärtää miten paikalliset kestävän kehityksen arviot (Vountary Local Reviews) kytkeytyvät strategiseen johtamiseen ja vaikuttavatko SDG tavoitteet strategiseen johtamiseen sekä tarkastella poikkisektoraalista yhteistyötä. Tavoitteena on saada lisätietoa kahden kaupungin nykytilasta kestävän kehityksen raportoinnin ja SDG- tavoitteiden integroinnin osalta. Tutkimuskohteena ovat Helsinki ja Tampere. Helsingistä tutkimusaineistoa kerätään haastattelemalla asiantuntijoita.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä, kun käsitellään kestävän kehityksen informaation hyödyntämistä ja johtamista, sekä näiden integroimista kaupungin strategiseen johtamiseen. Tulokset voidaan nähdä hyödyllisinä myös kaupunki- ja kuntaorganisaatioiden ulkopuolella, yleisesti paikallishallinnossa, paikallishallinnon konsernirakenteissa sekä muissa julkishallinnon konteksteissa.

Tutkimushaastatteluun osallistuu kaupungin kanslian asiantuntijan lisäksi kaupunkiympäristön toimialan asiantuntija.

Kaupunkiympäristön toimiala on puoltanut tutkimusluvan myöntämistä.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle tai toimialoille.

Detta beslut publicerades 14.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Mia Malin, erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 32050

mia.malin@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.