Hankinta, metron kulunvalvontateknologia, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2023-008095
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 32 §

Metron kulunvalvontajärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hankinnan keskeyttäminen ja uudelleen käynnistäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti keskeyttää "1H22 ATC Metron kulunvalvontajärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hankinta" hankintamenettelyn ja kehotti liikenneliikelaitosta (HKL), Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:tä ja Länsimetro Oy:tä aloittamaan uuden hankintamenettelyn korjatulla osallistumispyynnöllä.

Johtokunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kapasiteettihanke

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2022, 318 §, metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen, hankkeen aikaiset erillishankinnat sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 71,246 milj. euroa elokuun 2022 hintatasossa.

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2023, 7 §, metron kapasiteetin ja luotettavuuden hankesuunnitelman junakulunvalvonnan toteutuksen (METKA) Espoon osalta niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen, hankkeen aikaiset erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 37,0 milj. euroa elokuun 2022 hintatasossa, sidottuna elinkustannusindeksiin.

Yhteistyösopimus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 27.1.2023, 2 §, osaltaan liikenneliikelaitoksen (HKL), Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (Kaupunkiliikenneyhtiö) ja Länsimetro Oy:n välisen yhteistyösopimuksen metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämistä koskevassa hankkeessa.

Yhteistyösopimuksen kohdan 4.3 mukaan Kaupunkiliikenneyhtiö "edustaa sopimusosapuolia kaikissa Yhteistyösopimuksen hankkeen kilpailutuksissa ja käyttää osapuolten puhevaltaa toimittajiin nähden. Valtuutus kattaa koko julkisen hankintaprosessin hankintailmoituksen julkaisusta toimittajanvalintaan. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa hankintaprosessissa tarvittavat asiakirjat ja päätökset sopijapuolten puolesta, pois lukien sopijapuolten sisäiset hankintapäätökset."

Hankintamenettely

Kaupunkiliikenneyhtiö (toimiessaan sopimusosapuolien edustajana hankinta-asiassa Yhteistyösopimuksen kohdan 4.3 mukaisesti) on julkaissut HILMA-ilmoituskanavalla 20.4.2023 ja TED-verkkosivustolla 21.4.2023 osallistumispyynnön hankinnasta ”1H22 ATC Metron kulunvalvontajärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hankinta” hankintailmoituksella numero 2023-126140, TED numero 2023/S 079-235157 ja edelleen samasta hankinnasta korjatun ilmoituksen, jolla pidennettiin osallistumishakemusten jättämisen määräaikaa HILMA-ilmoituskanavalla 28.5.2023 ja TED-verkkosivustolla 31.5.2023 Ilmoituksen numero 2023-129547, TED numero 2023/S 103-325893.

Hankintamenettelynä on vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) 39 § mukainen kilpailullinen neuvottelumenettely.

Osallistumispyynnössä havaittu virhe

Osallistumispyynnön ESPD-lomakkeella osassa IV, Valintaperusteet kohdassa B, Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema, alakohdassa ”Tarjoajan keskimääräinen vuotuinen liikevaihto sopimuksen kattamalla liiketoiminta-alalla niin monelta tilikaudelta kuin vaaditaan” on seuraava vaatimus:

"Tarjoajan keskimääräinen vuotuinen liikevaihto sopimuksen kattamalla liiketoiminta-alalla niin monelta tilikaudelta kuin vaaditaan on seuraava:

Tilikausien lukumäärä: Ehdokkaan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät ja ehdokkaan liikevaihto on ollut edellisen kolmen (3) tilikauden aikana sopimuksen kattamalla liiketoiminta-alalla vähintään keskimäärin 25.000.000 euroa / tilikausi.

Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymänä, ryhmittymän jäsenet voivat täyttää vaatimuksen yhdessä. Jos ehdokas vetoaa muiden yksiköiden voimavaroihin (voimavarayksiköt) vaatimuksen täyttämiseksi, ehdokas yhdessä voimavarayksiköidensä kanssa voi täyttää vaatimuksen. Muiden yksiköiden kokemukseen liittyviä voimavaroja voidaan käyttää hyväksi vain, jos kyseiset muut yksiköt suorittavat hankinnan kohteena olevia palveluita taikka osan niistä.

Ohje: Kirjoita "Keskimääräinen liikevaihto" -kenttään vaaditun keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon määrä.

Keskimääräinen liikevaihto: Minimivaatimus: 25000000

Valuutta: euro (€)

Vaatimukset liiketoiminta-alueesta: Sopimuksen kattamalla liiketoiminta-alalla tarkoitetaan NACE-toimialaluokituksen mukaista toimialakoodia 52.21 (maaliikennettä palveleva toiminta-Service activities incidental to land transportation), jota vastaa GISC-toimialaluokituksessa koodi 203050 (Transportation Infrastructure)."

Edellä esitetyssä ESPD-lomakkeen IV B alakohdassa on havaittu virhe NACE-toimialaluokituksen mukaisessa toimialakoodissa.

Erityisalojen hankintalain 116 § mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Todellinen ja perusteltu syy on havaittu virhe osallistumispyynnössä ehdokkaan soveltuvuudelle asetetun vaatimuksen kohdalla.

Hankintamenettely keskeytetään ja uusi hankintamenettely tullaan aloittamaan korjatulla osallistumispyynnöllä. Osallistumispyyntöä korjataan tämän toimialakoodin osalta.

Hankintamenettelyssä ei ole saatu vielä osallistumishakemuksia.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mukaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Käsiteltävänä olevan hankinta-asian alkuperäisen arvon ollessa yli 500.000 euroa (alv 0 %), päättää johtokunta hankinnan keskeyttämisestä.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen rinnastetaan hankinnasta päättämiseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.06.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkuja 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi