Puistosuunnitelma, Pasila, Susannanpuisto, Leikkipuisto Sanna, VIO 6237/1

HEL 2023-011168
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 601 §

Susannanpuisto (Leikkipuisto Sanna), puistosuunnitelman hyväksyminen, Pasila

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Susannanpuiston (Leikkipuisto Sannan) puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6237/1.

Käsitellessään leikkipalveluiden järjestämisen periaatteita alkuvuodesta lautakunta korosti riittävien viilentymismahdollisuuksien merkitystä ja vesivirkistysmahdollisuuksilla ja kahluualtailla varautumista kesien lämpenemiseen. Tästä syystä vesileikkialueen toimivuutta, käyttöä ja köyttäjäkokemuksia seurataan ja raportoidaan lautakunnalle ennen kun muita kahluualtaita korvataan vesileikkialueella.

Käsittely

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Lisätään päätösehdotukseen seuraava kappale: "Käsitellessään leikkipalveluiden järjestämisen periaatteita alkuvuodesta lautakunta korosti riittävien viilentymismahdollisuuksien merkitystä ja vesivirkistysmahdollisuuksilla ja kahluualtailla varautumista kesien lämpenemiseen. Tästä syystä vesileikkialueen toimivuutta, käyttöä ja köyttäjäkokemuksia seurataan ja raportoidaan lautakunnalle ennen kun muita kahluualtaita korvataan vesileikkialueella."

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda Pasasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan Susannanpuiston (Leikkipuisto Sannan) puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6237/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Pasilan kaupunginosassa Länsi-Pasilan osa-alueella aivan Keskuspuiston reunalla. Alueella on voimassa oleva asemakaava nro 11092, jossa puisto on merkinnällä VK ja nimellä Susannanpuisto. Puistosta käytetään nimeä Leikkipuisto Sanna. Leikkipuisto rajautuu pohjoisessa Keskuspuistoon johtavaan puistokäytävään, lännessä Keskuspuistoon ja sen reunalla kulkevaan puistokäytävään, etelässä Susannanpenkereen jalankulun käytäväyhteyteen ja idässä Maistraatinkatuun.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Leikkipuisto Sanna on suurehko ja väljä leikkipuisto, kooltaan noin 6 300 m². Puistosta yli 1 000 m² on luonnontilaista ja puustoista kallioaluetta. Loppuosa on rakennettua puistoa ja palvelee monipuolisesti eri leikkitoimintoja. Puistossa on yksi umpinainen välinevarasto ja kaksi katosta, joista toisen yhteydessä on pieni välinevarasto.

Olevat käyttöpinnat ovat pääosin betonikivettyjä ja asfaltoituja. Pääosin kunnostus- ja uusimistarpeessa olevat leikkivälineet on keskitetty kahteen leikkialueeseen, joista toinen on aidattu pienille lapsille. Turvasorapintaiset turva-alustat on rajattu pyöröhirsillä. Puistoa kolmelta sivulta reunustavat pensasistutukset ja kookkaat lehtipuut luovat suojaisen ja maljamaisen puistotilan yhdessä Keskuspuiston reunapuuston kanssa. Keskellä puistoa on kaksi korotettua puurakennetta, joiden keskellä kasvaa lehtikuusia. Kallioilla on luonnontilaista puustoa ja aluskasvillisuutta. Itäpuoleinen Maistraatinkatu on puistoa ylempänä, samoin kuin ympäröivät jalankulkualueet. Puisto viettää loivasti Keskuspuiston suuntaan. Puistossa on laakea betonikivipohjainen kahluuallas.

Keskuspuiston liito-oravien ydinalue ulottuu puiston länsireunalle.

Suunnitelma

Suunnitelman yhtenä lähtökohtana on puiston nykyinen kasvillisuus ja sen säilyttäminen. Luontoteemaa tuodaan esille pintamateriaaleissa, leikkivälineiden materiaaleissa ja niiden värimaailmassa. Pehmeiden pintojen määrää lisätään eri pintamateriaalien avulla. Leikkitoimintoja monipuolistetaan ja aidattua pienten leikkialuetta laajennetaan. Kallion kupeeseen sijoitetaan erilaisia pelitoimintoja palveleva pelialue. Kahluuallas korvataan vesileikkialueella, jossa on pumppu ja matalia vesialtaita. Oleskelupaikkojen määrää lisätään erilaisilla istumisen mahdollistavilla kalusteilla ja rakenteilla. Katoksen yhteyteen sijoitetaan opetuksellisia välineitä iltapäivätoiminnan käyttöön. Alueen länsiosaan perustetaan pienimuotoinen kuntoilupiste.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta nro VIO 6285/1 (liite 1).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 12751 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelman luonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 11.1. - 24.1.2023 välisen ajan.

Puistosuunnitelmaluonnoksia koskeva yleisötilaisuus pidettiin Länsi-Pasilan koulun tiloissa 12.1.2023 kello 17:00 - 18.30. Tilaisuudessa oli paikalla Helsingin kaupunkiympäristötoimialan edustaja ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtava leikkipuisto-ohjaaja sekä suunnittelukonsultin edustaja. Tiedote esilläolosta ja asukastilaisuudesta lähetettiin lähikiinteistöjen omistajille sekä asukasyhdistykselle. Suunnitelmien esittelytilaisuudessa kävi noin viisitoista henkilöä.

Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 24.1.2022 mennessä. Sähköpostitse saatiin 5 palautetta ja puhelimitse 1. Palautteet ja niiden vastaukset on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (liite 3).

Kustannukset ja aikataulu

Leikkipuisto Sannan peruskorjauksen rakentamiskustannukset (sis. työmaa- ja tilaajatehtävät) ovat noin 0,9 miljoonaa euroa eli noin 146 euroa/m² (alv. 0 %).

Leikkipuiston vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 17 000 euroa (alv. 0 %). Puisto kuuluu hoitoluokkaan A2/R2.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 02 06.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan
talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Suunnitelmalla voidaan katsoa olevan erityistä merkitystä ympäristökuvan ja virkistyskäytön kannalta sekä sitä voidaan pitää taloudellisesti merkittävänä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30 tai henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen verkkosivuilla.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.11.2023 § 590

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38586

tomas.palmgren@hel.fi