Lausuntopyyntö, korkotukilainahakemus, perusparannus, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Palovartijantie 6, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

HEL 2023-011580
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 93
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6 4-7-kerroksisen vuonna 1977 valmistuneen vuokratalokohteen perusparantamiseksi.

Asuinhuoneistoissa tehdään toimenpideluokan III ja asuntojen yhteisis-
sä apu- ja teknisissä tiloissa toimenpideluokan II-IV perusparannustoi-
menpiteet. Hankkeessa uusitaan ulkoseinä, vesikate alusrakenteineen, alueen pintarakenteet ja ulkovarusteet. Räystäsrakenteet, ikkunat, ulko- ja parvekeovet, hissit ja hissikuilut kunnostetaan. Yläpohja ja ulkoseinä lisälämmöneristetään. Yhteisten tilojen ulko-ovet ja saunatilojen ikkunat uusitaan. Saunatilojen LVIS-järjestelmä uusitaan lähes täysin. Hankkeessa on 112 kpl tavanomaista vuokra-asuntoa ja perusparannuksen hankinta-arvo on yhteensä 3 420 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen.

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Päättäjä

Kati Hytönen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Lausuntopyyntö 12.9.2023, liite, hakemus
2. Hankeohjelma Palovartijantie 6_Ahjo
3. 1_HAER_Heka Palovartijantie 6
4. LIITE2_Hankesuunnitelma_ARK
5. HEKA Tapulikaupunki Käsityöläisentie 27_asemapiirustus
6. HEKA Tapulikaupunki Palovartijantie 6_asemapiirustus
7. Lsk vel ja niiden vakuuk Palovartijantie 6

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.