Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, tuntiopettaja (2 kpl), työavain KASKO-03-193-23

HEL 2023-011593
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja (2 kpl), työavain KASKO-03-193-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen kampus 4:lle ajalle 18.9.2023 -30.06.2024 **********

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava korkeintaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan kaksi (2) määräaikaista virkaa on ollut julkisesti haettavana ajalla 10.8.-5.9.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-180-23 sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Toisen tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1 ja toisen tehtävän kampus 4.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Valitun viranhaltijan tehtävänä ovat tuntiopettajan tehtävät Kampus 4:n koulutuksissa, erityisenä vastuualueena oppisopimusten koordinointitehtävät.

Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Opettajan tehtävät sisältävät oppisopimuskoulutukseen liittyvät suunnittelu-, koordinointi- ja hankintatehtävät. Lisäksi työhön kuuluu oppisopimuskoulutuksen koordinointia kampus 4:n opintoaloilla (lääkealan, hammastekniikan, sosiaali- ja terveysalan rakennusalan ja kone- ja tuotantotekniikan oppisopimusten koordinointia). Henkilön osaamisen mukaan tehtäviin sisältyy myös muita ammatillisen opettajan opetus- ja ohjaustehtäviä. Henkilö sijoittuu kampus 4:n yrittäjyystiimiin.

Tehtävässä edellytetään ammatillisen koulutuksen ja erityisesti oppisopimuskoulutuksen hyvää tuntemusta. Arvostamme valitulta monipuolista työelämä- ja yritysyhteistyökokemusta sekä näyttöjä koulutuspalvelujen tuotteistamisesta. Luemme eduksi hyvät it- ja viestintätaidot. Arvostamme erinomaisia työyhteisön vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä ja kehittävää työskentelyotetta ja erityisesti innovatiivista näkemystä tuotteistamiseen ja asiakkuustyöhön.

Tehtävän määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksikymmentäkuusi (26) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 21 hakijalla. Hakijoista 23 haki kampus 4 tehtävää. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 8 hakijaa, joista 7 henkilöä haki kampus 4:lle sijoittuvaa tehtävää.

Haastattelut toteutettiin torstaina 7.9.2023, haastattelijoina toimivat rehtori Johanna Aholainen ja koulutuspäälliköt Kaija Lahti ja Jukka Pitkänen.

Kaikilla haastatelluilla oli hyvä ammatillisen koulutuksen tuntemus, kokemusta oppisopimuskoulutuksesta sekä opettajan pedagoginen kelpoisuus suoritettuna. Valittu henkilö on koulutukseltaan kasvatustieteen kandidaatti (2019) ja sairaanhoitaja, AMK (2001). Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2019). Hänellä on vankka ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen tuntemus.

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 19.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jukka Pitkänen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 39252

jukka.pitkanen@hel.fi

Päättäjä

Jukka Pitkänen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3