Poisto, käyttöomaisuuskirjanpito, käyttöomaisuuden poisto, TilaYDIN- ja Kaupunkimalli -projekti, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-011641
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Poisto, käyttöomaisuuskirjanpito, käyttöomaisuuden poisto, TilaYDIN- ja Kaupunkimalli -projekti, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti poistaa käyttöomaisuuskirjanpidosta liitteen 1 mukaiset ohjelmistot ja ylläpitomaksut, joiden kirjanpitoarvo on nolla ja jotka eivät ole käyttöomaisuutta. Poiston käyttöomaisuuskirjanpidosta toteuttaa Taloushallintopalvelu–liikelaitos.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalvelu –liikelaitos on ohjeistanut toimialoja poistamaan käyttöomaisuuskirjanpidosta sinne kuulumattomia kohteita, jotta ne eivät rasita käyttöomaisuuskirjanpitoa.

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kanako Tamminen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 35086

kanako.tamminen@hel.fi

Päättäjä

Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Koontiluettelo 0-arvoisista poistettavista kohteista 202309

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.