Katusuunnitelma, Katajanokanlaituri nro 31840, Ankkurikatu nro 32129, Satamakatu nro 32130, Katajanokka

HEL 2023-015648
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 138 §

Katajanokanlaituri, Ankkurikatu, Satamakatu, Yleinen jalankulkualue (ranta-alue), katusuunnitelmat, Katajanokka

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina oli tiimipäällikkö Anna Tienvieri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Saana Rossin ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat liitteenä olevat katusuunnitelmat:

  • Katajanokanlaituri välillä Satamakatu–Ankkurikatu katusuunnitelman suunnitelmapiirustus nro 31840/1 (liite 2)
  • Ankkurikatu välillä Yleinen jalankulkualue (ranta-alue)−Katajanokanlaituri suunnitelmapiirustus nro 32129/1 (liite 4)
  • Satamakatu välillä Yleinen jalankulkualue (ranta-alue)– Katajanokanlaituri, Yleinen jalankulkualue (ranta-alue) välillä Ankkurikatu−Satamakatu suunnitelmapiirustus nro 32130/1 (liite 6)
Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan asemakaavassa nro 12654 kaduiksi, yleiselle jalankululle sekä aukioksi osoitettujen alueiden toteuttaminen siten, että alueisiin rajautuvalle korttelialueelle mahdollistuu uuden toimistorakennuksen rakentaminen. Kortteli on satama-alueen ensimmäinen uudelleen rakentuva kohde ja se viitoittaa koko satama- ja laiturialueen tulevaisuutta sekä rantajulkisivua. Alueen rakentaminen mahdollistaa rannan toiminnallisuuden ja jalankulkureittien jatkumisen katuympäristössä.

Katusuunnitelmat pohjautuvat voimassa olevaan asemakaavaan nro 12654. Suunnittelussa on myös otettu huomioon asemakaavan liitteenä olleen liikennesuunnitelman nro 7107 mukaiset periaatteet. Satamakatu ja ranta-alue, joka asemakaavassa on osoitettu yleiselle jalankululle (jäljempänä Yleinen jalankulkualue), tulee nousemaan tulevaisuudessa korkeammalle tasolle (+3.40) tulvansuojauksellisista syistä ja alueen muusta kehityksestä. Ennen rannan korotusta toteutetaan uuden rakennuksen ja meren väliin sekä rakennuksen luoteispäätyyn väliaikaisvaihe, joka mahdollistaa oleskelun meren äärellä. Väliaikaisvaiheen kesto riippuu satamatoimintojen muutoksista. Tulvasuojeluratkaisu tullaan suunnittelemaan uudella katusuunnitelmalla myöhemmin.

Ankkurikatu on olemassa oleva tonttikatu, josta on yhteys satama-alueelle. Ankkurikatu liittyy rannassa Yleiseen jalankulkualueeseen. Katajanokanlaituri on nykyinen olemassa oleva kokoojakatu. Satamakatu on olemassa oleva tonttikatu, joka rajautuu Yleiseen jalankulkualueeseen rannassa. Ankkurikatu, Satamakatu, Katajanokanlaituri ja Yleinen jalankulkualue ympäröivät ja reunustavat korttelialuetta, johon rakentuu uusi toimistorakennus.

Suunnitelma

Katajanokanlaituri välillä Satamakatu–Ankkurikatu, piirustus nro 31840/1 (liite 2)

Katajanokanlaituri on nykyinen kokoojakatu, jonka pohjoisreunaa rajaa jatkossakin nykyiset lehtipuut sekä jalkakäytävä ja pyörätie. Katajanokanlaiturin eteläreunaan rakennetaan jalkakäytävä ja pysäköintitasku. Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä selkeytetään Katajanokanlaiturin ja Satamakadun risteyksessä. Liittymää muotoillaan, jolloin jalankulun ylitys Satamakadun yli lyhenee ja keskisaareke poistuu. Lisäksi Katajanokanlaiturin ja Satamakadun liittymään istutetaan lehtipuu sekä matalaa istutusta.

Ankkurikatu välillä Yleinen jalankulkualue (ranta-alue)−Katajanokanlaituri, piirustus nro 32129/1 (liite 4)

Ankkurikatu on olemassa oleva tonttikatu, josta on yhteys satama-alueelle. Kadun vasempaan reunaan rakennetaan jalkakäytävä. Kadun oikealle puolelle jää nykyinen pysäköintialue. Sataman raskaan liikenteen reitti siirtyy tulevalta Yleiseltä jalankulkualueelta Ankkurikadulle.

Satamakatu välillä Yleinen jalankulkualue (ranta-alue)–Katajanokanlaituri, Yleinen jalankulkualue (ranta-alue) välillä Ankkurikatu–Satamakatu, piirustus nro 32130/1 (liite 6)

Satamakatu on olemassa oleva tonttikatu, joka rajautuu tulevaan Yleiseen jalankulkualueeseen rannassa. Yleinen jalankulkualue on nykyistä satamalaituria, joka muutetaan jalankulkualueeksi. Nämä alueet muodostavat jalankulku- ja oleskelualueen rantaan. Sataman raskaan liikenteen reitti siirtyy uudelta yleiseltä jalankulkualueelta Ankkurikadulle.

Satamakadulle sijoitetaan pyörätelineitä, pöytäryhmiä ja matalaa kasvillisuutta. Satamakadun asemakaavassa aukioksi osoitettua aluetta ja uuden toimistorakennuksen Yleisen jalankulkualueen puolen reunaa ympäröi terassi- ja istuskeluportaikko, joka mahdollistaa oleskelun ja esteettömän sisäänkäynnin kiinteistöön. Yleistä jalankulkualuetta rajaa satama-alueen aita.

Satamakadun ja Yleisen jalankulkualueen katusuunnitelma koskee väliaikaista vaihetta. Lopullinen alueen tilanne ratkaistaan myöhemmin laadittavassa katusuunnitelmassa, kun Yleisen jalankulkualueen tulvasuojaus ja alueen muu rakentuminen tulee ajankohtaiseksi. Väliaikaisvaiheen kesto riippuu satamatoimintojen muutoksista.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksista nro 31840/1 (liite 1), nro 32129/1 (liite 3) ja nro 32130/1 (liite 5). Koostepiirustus on liitteenä 7.

Kadut on suunniteltu niin, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin Satama Oy:n ja suunnitelmaan rajautuvan Katajanokanlaituri 4 -kiinteistön kanssa.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet sähköisesti esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 22.11. - 5.12.2023 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin postitetulla kirjeellä, kaupungin verkkosivuilla sekä Helsingin uutiset sanomalehdessä.

Esillä olon aikaiset asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 8.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet sähköisesti nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 17.1. - 30.1.2024 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Muistutuksen käsittely

Suunnitelmista jätettiin 1 muistutus.

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään huoli satamaliikenteen haitallisista vaikutuksista turvallisuuteen, sujuvuuteen ja ympäristöhäiriöihin. Lisäksi ympäristörakenteiden osalta pidetään hyvänä, että nyt esitetty suunnitelma on väliaikainen ja alue kunnostetaan kokonaisvaltaisemmin. Esitetään, että pysyvät toimenpiteet kuten puiden istuttaminen tai tukimuurien rakentaminen eivät ole tarkoituksenmukaisia.

Muistutuksessa esitetään, että pyörä- ja jalankulkuväylän risteäminen Katajanokanlaiturin ja Satamakadun risteyksessä on hankala ja esitetään suojatien lisäämistä kumpaankin jalankulkusuuntaan pyörätien yli.

Muistutuksessa esitetään, että Satamakadun kulku- ja näköakseli katkeaa.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Sataman raskaan liikenteen reitti kulkee tämän suunnitelman toteutumisen myötä Ankkurikadun ja Kanavakadun kautta. Tämä reitti on todettu riittävän toimivaksi edellyttäen, että Kanavakadulla toteutetaan vähäisiä muutoksia valo-ohjaukseen, jotka tehdään tämän suunnitelman toteuttamisen yhteydessä. Reitissä huomioidaan myös jalankulkijoiden turvallisuus. Raskaan liikenteen määrä alueella tulee myös vähentymään tulevaisuudessa, kun Tallinnaan suuntautuva lauttaliikenne keskitetään Länsisatamaan Helsingin Sataman kehittämisohjelman mukaisesti.

Katusuunnitelmassa esitetty uusi puu on sijoitettu siten, että se voi olla siinä myös myöhemmissä rakentamisvaiheissa eli sitä ei ole tarkoitus myöhemmin poistaa. Katusuunnitelmissa esitetyt väliaikaiset istuskeluportaat sekä luiska ja portaat rakennuksen sisäänkäynnille rakennetaan maanvaraisina, huomioiden väliaikaisen tarpeen. Sisäänkäynnin tulee olla esteetön, joten tukimuurin rakentaminen on välttämätön luiskan takia. Portaissa ja luiskissa käytetään luonnonkiveä, joita on tarkoitus hyödyntää katualueella myös seuraavassa rakennusvaiheessa. Myös muissa rakenteissa kuten reunakivissä tullaan käyttämään mahdollisimman paljon kierrätyskiveä.

Muistutuksen perusteella pyörätien ylittävää suojatietä laajennetaan ja sijoitetaan se paremmin koskemaan molempia kävelysuuntia. Nämä muutokset tehdään myöhemmin laadittavassa liikenteenohjaussuunnitelmassa, jonka mukaan suojatiemerkinnät toteutetaan.

Näköakseliin ei katusuunnitelmilla ole merkittävää vaikutusta.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat 710 000 euroa, 62 euroa/m² (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Katajanokanlaituri 152 000 21
Ankkurikatu 194 000 162
Satamakatu, yleinen jalankulkualue  365 000 126

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 26 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat 8 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41 - 43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30 (hallintolaki 55 § 2 momentti). Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen ilmoitustaululla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Anna Tienvieri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20480

anna.tienvieri@hel.fi