Puistosuunnitelma, Mellunkylä, Naulakallionpuisto, VIO 6107/2

HEL 2024-000393
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 134 §

Naulakallionpuisto, puistosuunnitelma, Mellunkylä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Naulakallionpuiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6107/2.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektinjohtaja Camilla Lindroth ja projektipäällikkö Hannu Airola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Naulakallionpuisto sijaitsee Mellunkylän (47.) kaupunginosassa ja liittyy Mellunmäen kaupunginosapuistojen puistokokonaisuuteen. Suunnittelukohteen pohjoispuolella sijaitsevat Leikkipuisto Mellunmäki ja Mellunmäen virkistysalue, eteläpuolella liikuntapuisto Ojapuisto ja länsipuolella kallioinen Naulakallionpuisto. Alueella on voimassa oleva asemakaava 12206. Asemakaavassa suunnittelualueen kapea metsäinen eteläosa on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU), ja pyöreä keskiosa puistoa (VP). Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1,7 hehtaaria. Puisto on esitetty piirustuksessa nro VIO 6107/2.

Nykytilanteessa Naulakallionpuistossa on suuri kivituhkakenttä, jota rajaavat pohjoisessa Siltapolku, idässä asuinkorttelit sekä lännessä ja etelässä metsäalueet. Viheralueverkoston eteläosassa rakentuva Ojapuiston liikuntapuisto tulee toiminnallisesti korvaamaan alueella olevan kivituhkakentän. Nykyisellään Naulakallionpuistossa ei ole houkuttelevia oleskelumahdollisuuksia, joita käytön kannalta puistosta kaivataan. Puiston kokonaispinta-ala pienenee hieman nykyisestä, kun sen eteläpuolelle rakentuu uusi pientalokortteli ja katu. Naulakallionpuiston rakentaminen voidaan toteuttaa Ojapuiston liikuntapuiston valmistumisen jälkeen.

Suunnitelma

Naulakallionpuisto muodostaa Mellunmäen leikkipuiston kanssa virkistyksellisen solmukohdan Mellunmäen kaupunginosapuistojen kokonaisuudessa sekä laajemmassa virkistysverkostossa. Suunnittelualueesta muodostuu vehreä oleskelupuisto, kun kivituhkakenttä poistuu. Puiston käytävät, monilajiset istutukset ja oleskelutasot jäsentyvät keskellä olevan suuren ympyränmuotoisen oleskelunurmialueen ympärille. Tilakokonaisuutta rajaa reunoille istutettavat uudet puut. Ympyränmuotoisen käytävän ulkopuolella jatkuu nurmi ja niittyalueet, ja pohjoisessa puisto vaihettuu vähitellen olevaan metsään.

Puistikon käytävät ovat 3,5 metrin levyisiä ja kivituhkapäällysteisiä. Pohjoisen ja itäisen sisäänkäynnin yhteydessä ovat kiveysalueet. Uudet puiset rakenteet toimivat monimuotoisina istuskelutasoina ja tarjoavat mahdollisuuksia oleskeluun.

Olevaa asfalttiraittia etelään kuljettaessa tonttien varren istutukset yhtenäistetään nurmi- ja niittykaistalein. Tontin ja olevan raitin välistä korkoeroa tasoitetaan alueelta löytyvillä kivenlohkareilla.

Alueella eteläisimpänä olevaan metsäalueeseen sijoitetaan metsäreitti, jota helpotetaan jyrkimmissä paikoissa puuportain. Portaita voidaan käyttää kuntoportaina. Reitistä tehdään kapea, olemukseltaan metsämäinen kulkureitti.

Puisto valaistaan samoilla pyörähdyssymmetrisillä pylväsvalaisimilla kuin leikkipuisto. Valaisinten valo on sävyltään lämmin. Etelään jatkuva oleva asfalttireitti valaistaan pylväsvalaisimilla.

Puiston tasausta muokataan uuteen suunnitelmaan sopeutuvaksi siten, että pohjoisreunalla oleva nykyinen jyrkkä luiska tasoittuu. Puisto laskee tasaisesti etelässä olevia uusia tontteja kohti. Käytävät viettävät kasvillisuusalueille.

Puistikko kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy alueen nykyiseen hulevesiviemäriin. Käytäville lisätään uusia kaivoja, ja puiston eteläreunalle lisätään painanne.

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys

Naulakallionpuiston viherpinta-ala kasvaa kivituhkakentän muuttuessa nurmi- ja istutusalueeksi. Uudet istutusalueet ovat lajistoltaan monimuotoisia. Istutuksiin lukeutuvat dynaamiset eri aikoina kukkivat perennaistutusalueet sekä useat pensasalueet. Puistoon istutetaan kukkivia puita ja puistopuita. Kaadettavat puut jätetään puistoalueelle lahopuiksi.

Puiston reunavyöhykettä tehdään avonaisemmaksi ja niittypinta-alaa lisätään. Niittyjen kasvualustana käytetään kierrätyskasvualustaa. Kiveysten osalta on tavoitteena käyttää kierrätyskiveä saatavuudesta riippuen. Muutosten myötä Naulakallionpuiston ilme ja käyttö muuttuu puistomaisemmaksi.

Kapea lehtomainen metsäkaistale rajautuu koulun piha-alueeseen, jonka reuna-alueet ovat nykyisellään kuluneita. Kaiteilla rajatut portaat ohjaavat selkeämmin kulkua ja estävät kulkua niin, että ratkaisu saattaa jopa edesauttaa lehtokasvillisuuden ennallistumista. Rakentamisen reunalta harvennetaan kevyesti vesaikkoa, joka osaltaan lisää lehdon elinvoimaisuutta ja nopeuttaa uusiutumista. Lisäksi metsänreunan aluskasvillisuus hyötyy valon määrän lisääntymisestä, mikä monipuolistaa lajistoa. Tässä puistossa kevyt harvennustoimenpide liittyy lehtomaisen alueen kasvillisuuden vaalimiseen ja luontaiseen palauttamiseen.

Puiston suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Etelässä oleva metsäreitti ei ole esteetön, mutta suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella kulkevat asfalttipintaiset esteettömät reitit. Metsäreitti ei ole talvikunnossapidettävä.

Suunnitelman kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta VIO 6107/2 (Liite 1) ja suunnitelmapiirustuksesta VIO 6107/2 (Liite 2).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 12206 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puistosuunnittelu on toteutettu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja ympäristöpalvelun kanssa.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 22.11. - 7.12.2023 välisen ajan.

Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta on lähetetty puistoon rajautuvien ja lähialueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä asukasyhdistykselle. Lisäksi suunnitelmista tiedotettiin paikallislehdessä.

Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin verkkotilaisuudessa 29.11.2023. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmia. Puistoa koskevia kommentteja ja kysymyksiä tuli 7 kappaletta.

Vuorovaikutuksen yhteydessä saatiin luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toiveita, jotka on otettu huomioon suunnitelmassa lisäämällä huomio luonnon monimuotoisuudelle oleellisten kasvilajien käytöstä sekä poistamalla metsän reunasta sana ”siistiminen”, koska kyseessä on kevyttä vesakon poistoa.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon. Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 3.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston rakentamisen kustannukset suunnittelualueelta ovat noin 629 000 euroa eli noin 37 euroa/m² (alv. 0%).

Suunnittelualue kuuluu kunnossapitoluokkiin R3 (käyttöviheralue), R4 (suoja- ja vaihettumisviheralue), A3 (maisemaniitty) ja M2 (lähimetsä).

Suunnittelualueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 17 900 euroa, 1,05 euroa/m² (alv. 0%).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01, Puistot ja liikunta-alueet perusparannus.

Liikuntapuiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen. Naulakallionpuiston rakentaminen aloitetaan, kun korvaava Ojapuiston liikuntapuisto on valmis, arviolta vuonna 2026.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston rakentamisen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.02.2024 § 114

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 22084

camilla.lindroth@hel.fi